Hero image

Jeugdpraktijk Groos is een organisatie die basis en specialistische GGZ levert aan kinderen en jeugdigen. Een team van psychologen en pedagogen (waaronder Klinisch Psycholoog, GZ-psycholoog en een kinderpsychiater) werkt samen om jeugdhulp te leveren aan jeugdigen en hun gezinnen in het ambulante veld.

Algemeen en doelgroep

Jeugdpraktijk Groos richt zich op jongeren tot 18 jaar die GGZ hulp nodig hebben, al dan niet in combinatie met jeugd- en opvoedhulp. Er wordt samengewerkt met de gemeentelijke jeugdteams en andere organisaties zoals het CJG om de beste en volledige hulp op maat te leveren.

Afweging

De jeugdige wordt gesignaleerd in de verwijsindex bij aanmelding en/of tijdens de behandeling. Ouders/verzorgers en/of de jeugdige worden vooraf mondeling en schriftelijk geïnformeerd.

Borging

De behandelaar, samen met de regiebehandelaar of andere collega (in geval de behandelaar zelf de regiebehandelaar is), informeert de ouder/jeugdige, plaatst het signaal, ontvangt de matchberichten en volgt ze op en vraagt toestemming aan ouders/jeugdige voor het uitwisselen van informatie.

De actieve signalen zullen wanneer een medewerker langdurig afwezig is of uit dienst gaat worden overgenomen door de collega die al betrokken is.

Alle nieuwe medewerkers krijgen een standaard inwerkprogramma, waarbij het gebruik van de verwijsindex is opgenomen. Voor nieuwe medewerkers wordt een account aangevraagd bij relatiebeheer Verwijsindex. De medewerkers volgen de E-learning en worden verder getraind door de collega met wie samengewerkt wordt in de Verwijsindex.

 

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Op basis van alle signaleringscriteria (signaleringscriteria Jeugdwet, artikel 7.1.4.1) en handreiking melden www.handreikingmelden.nl) wordt een jeugdige gesignaleerd.

Wet- en regelgeving

Onze organisatie werkt met het kwaliteitstatuut van GGZ Nederland en de Jeugdwet.