Hero image

JGZ adviseert en begeleidt kinderen, jongeren en ouders bij het opgroeien en opvoeden en verleent preventieve medische zorg.

Algemene informatie

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West biedt jeugdgezondheidszorg aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar in de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. We zijn een moderne jeugdgezondheidszorgorganisatie met een gezonde bedrijfsvoering.

JGZ adviseert en begeleidt kinderen, jongeren en ouders bij het opgroeien en opvoeden en verleent preventieve medische zorg. Wij hebben alle kinderen in beeld: kinderen waar het goed mee gaat én kinderen waar (tijdelijk) zorgen over zijn. We staan naast het kind, de jongere en de ouder en proberen hun eigen kracht te mobiliseren. Onze medewerkers zetten zich in om kinderen en jongeren een gezonde en veilige basis te geven voor hun verdere leven.

Visie

Gezonde en blije kinderen en jongeren, die vanuit eigen kracht veilig opgroeien.

Kernwaarden

In ons werk hanteren wij de volgende kernwaarden: flexibel, transparant, deskundig en betrouwbaar, met respect.

Intern werkproces

Een signaal in de Verwijsindex Haaglanden is bedoeld om de eigen zorg over een kind/jongere kenbaar te maken en/of zicht te krijgen op anderen die ook zorgen hebben, om zodoende te komen tot een betere afstemming en samenwerking.

Het besluit om een signaal af te geven is een professionele afweging. In deze afweging worden ook de resultaten van de GIZ methodiek meegenomen. De medewerker heeft o.a. door middel van de GIZ methodiek inzicht gekregen in de ontwikkeling, opvoeding en omgevingsfactoren. Er moet sprake zijn van een ongunstig effect op de ontwikkeling van het kind/jongere. De JGZ-medewerker (jeugdarts of jeugdverpleegkundige) kan, zo nodig, ter ondersteuning gebruik maken van de ‘Handreiking Melden’ opgesteld door het Ministerie Jeugd en Gezin via www.handreikingmelden.nl.

In ieder geval wordt er een signaal afgegeven wanneer:

  • Er sprake is van (multi)problematiek in het gezin;
  • Er sprake is, of een serieus vermoeden is, van huiselijk geweld of kindermishandeling;
  • Er zorgen zijn over het kind/jongere van ouders met een psychiatrische stoornis, verslaving of (licht)verstandelijke beperking;
  • Er sprake is van een ‘niet-pluis-gevoel’ (bijvoorbeeld er is sprake van gedragsproblemen, verzuim, verslaving, criminaliteit, psychiatrie, isolement);
  • De bemoeizorgfunctionaris van JGZ ZHW betrokken is (de bemoeizorgfunctionaris signaleert);
  • Het gezin zorgcoördinatie/gezinscoaching ontvangt (de zorgcoördinator/gezinscoach signaleert);
  • Een kind/jongere wordt besproken in een zorgnetwerk (onderling afstemmen wie signaleert);

De jeugdarts of jeugdverpleegkundige plaatst zelf het signaal in de Verwijsindex Haaglanden en maakt daarvan een aantekening (inclusief de afwegingen) in het digitaal dossier (KD+).

Borging

Wanneer de JGZ-medewerker langdurig afwezig is, geeft de manager dit aan de instantiebeheerder JGZ door. Deze geeft aan de helpdesk van de Verwijsindex Haaglanden door wie zijn/haar vervanger is.

Aandachtspunten

  • Maak de afweging voor het plaatsen van een signaal zo mogelijk in overleg met een collega die ook bij de jeugdige betrokken is;
  • Leg de handelingen m.b.t. de Verwijsindex Haaglanden vast in het digitaal dossier (verloop ‘gesprek informeren’, afstemming met de bij een match betrokken organisatie(s), verloop gesprek ‘toestemming vragen voor overleg’, reactie ouders).