Hero image

Jeugd- en Gezinshulp (JGH) is de uitvoeringsorganisatie van de gemeente Zoetermeer die de beschikkingen verleent tot de gespecialiseerde jeugdhulp.

Algemene Informatie

JGH bestaat uit een consultatie- en adviesteam (CAT) en medewerkers die naast jeugdhulp inzetten ook casusregie voeren (Plusteam). Alle medewerkers zijn inhoudelijke specialisten (SKJ-geregistreerde Jeugdzorgwerker of Jeugd- en Gezinsprofessional) die de afweging kunnen maken welke jeugdhulp nodig is voor de jeugdige en/of het gezin.
Doelgroep: alle jongeren en hun gezin van 0 tot en met 18 jaar. In bijzondere gevallen zijn er mogelijkheden voor verlengde jeugdhulp tot 23 jaar.

Intern Werkproces

Alle medewerkers JGH in het Plusteam kunnen een signaal afgeven in de Verwijsindex Haaglanden. JGH-medewerkers werkzaam binnen het consultatie en adviesteam (CAT) signaleren in principe niet in de Verwijsindex. Op het moment dat er sprake is van een complexe situatie of de veiligheid van het kind is in het geding, wordt de casus opgepakt door een casusregisseur van het Plusteam.
Op het moment dat men een signaal plaatst in de Verwijsindex Haaglanden en de ouder(s)/jeugdige hierover informeert wordt de folder(s) aan ouder(s)/jeugdige gegeven.

Aandachtspunten

 • De medewerker Jeugd- en Gezinshulp informeert de ouders en/of jeugdigen over het plaatsen van een signaal in de Verwijsindex en overhandigt hen de folders(s);
 • De medewerker Jeugd- en Gezinshulp vraagt ouder(s)/jeugdige toestemming om gegevens te mogen uitwisselen met andere professionals na het ontstaan van een match. Dit kan schriftelijk middels een toestemmingsverklaring;
 • De medewerker Jeugd- en Gezinshulp legt de overwegingen voor het signaal en de handelingen m.b.t. de Verwijsindex vast in het eigen cliëntdossier (verloop ‘gesprek informeren’, afstemming met de bij een match betrokken organisatie(s), verloop gesprek ‘toestemming vragen voor overleg’, reactie ouders).

Borging

 • Wanneer de medewerker Jeugd- en Gezinshulp langdurig afwezig is i.v.m. verlof, ziekte of uit dienst treed, zal de senior JGH medewerker opdracht gegeven aan het secretariaat om aan de Functioneel Beheerder van de Verwijsindex Haaglanden door te geven op wiens naam de actieve signalen gezet moeten worden. Dit om de voortgang niet onnodig te vertragen;
 • Bij kortdurende afwezigheid wordt in de afwezigheidsassistent aangegeven met wie contact kan worden opgenomen.

Wetten

 • Internationaal verdrag voor de rechten van het kind;
 • AVG;
 • Jeugdwet.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Van toepassing zijn de signaleringscriteria Jeugdwet (Juridische Kaders art. 7.1.4.1) en alle leefgebieden uit de “Handreiking Melden” opgesteld door het Ministerie Jeugd en Gezin. Zie ook www.handreikingmelden.nl.

Er zal in ieder geval een signaal worden afgegeven als:

 • Een casusregisseur van JGH betrokken is (de casusregisseur signaleert) en er specialistische jeugdhulp wordt ingezet. Een casusregisseur wordt betrokken wanneer er zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van een kind/jeugdige en er mogelijk een gebrek aan motivatie, inzicht of leefbaarheid binnen het gezin;
 • Er sprake is van multi-problematiek in het gezin;
 • Er sprake, of een serieus vermoeden, is van huiselijk geweld of kindermishandeling.

De Jeugdwet bevat meldrecht voor de Verwijsindex Haaglanden (zie blz. 2 Juridische Kaders). Een beroepskracht die meent dat een jeugdige het risico loopt op een bedreiging in zijn ontwikkeling naar volwassenheid kan de jeugdige signaleren in de Verwijsindex. Indien besloten wordt een signaal te plaatsen wordt de AVG nageleefd.