Hero image

JGO is voortgekomen vanuit de visie dat zorg altijd beter en anders kan.

Algemeen en doelgroep

JGO is voortgekomen vanuit de visie dat zorg altijd beter en anders kan. Zorgverlening welke enkel mogelijk is vanuit maatwerk. Hulp bieden waar men dat nodig heeft. Thuis, op school, of waar dan ook noodzakelijk. Niet alleen tussen 9 en 17, maar altijd en overal. JGO let er goed op dat alle benodigde (na)zorg wordt geboden. JGO werkt alleen op basis van maatwerk en vraaggericht. Wij vinden het erg belangrijk dat de klant aangeeft wat hij/zij wil. Want hulp, hoe goed ook, werkt alleen met goede afspraken. Effectief en meetbaar. Kijken wat wél kan, met een hands-on pragmatische aanpak. Werken vanuit eigen kracht, mogelijkheden en oplossingen. Alleen dan kunnen wij doen waar we goed in zijn en zorgen dat men zo snel mogelijk en zo sterk mogelijk weer aan het roer van je eigen leven staat. Wij geloven in een persoonlijke benadering. Een individueel zorgplan, waar wij samen sneller en beter grip krijgen op de zorgvraag. Zeg wat je doet, doen wat je zegt! Je bent wie je kent! Onze persoonlijke benadering biedt een grotere kans op zelfredzaamheid en dat vergroot participatie in het algemeen en eveneens het persoonlijke toekomstperspectief. 
 
Voor kinderen is het belangrijk om de ondersteuning en begeleiding thuis, op school of daarbuiten te krijgen van één medewerker. Niet telkens een ander gezicht en niet een wir-war van betrokkenen. Geen goede match? Geen goede zorg... De match tussen hulpverlener en kind is in onze visie essentieel om tot een succesvol traject te komen. Bijvoorbeeld; Een begeleider die door de opstandige en soms agressieve houding van uw puber heen kijkt en wél het verschil kan maken, in plaats van dat uw kind een periode wekelijks een uurtje 'mooi weer' zal spelen... 

Ons werkgebied betreft de regio Zuid-Holland. Medewerkers zijn SKJ geregistreerd waar van toepassing/noodzakelijk 

Afweging

  • Over alle jeugdigen die jeugdhulp van Jeugd en Gezin Ondersteuning (JGO) ontvangen op basis van een verwijzing, wordt een signaal afgegeven in de Verwijsindex. 
  • Na intake zal het signaal worden geplaatst door de zorgcoördinator.  
  • Wij vinden het betrekken van de jeugdige en zijn gezin in het afstemmen van de hulp belangrijk. Om deze reden zal Jeugd en Gezin Ondersteuning (JGO) altijd de ouders en jeugdige betrekken bij de activiteiten voortvloeiend uit de Verwijsindex. Jeugd en Gezin Ondersteuning (JGO) is van mening dat de hulpverlening aan een jeugdige nog beter uitgevoerd kan worden wanneer er goed samengewerkt wordt met ketenpartners die betrokken zijn bij de jeugdige en het gezin. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het betrekken van ketenpartners bij netwerkberaden. 
  • Jeugdigen en/of ouders worden mondeling en schriftelijk geïnformeerd over het afgeven van een signaal in de Verwijsindex. En krijgen de folder van de Verwijsindex.  
  • Voor het uitwisselen van informatie over de jeugdige of zijn gezin wordt door de zorgcoördinator wel schriftelijk toestemming gevraagd aan ouders/jeugdigen zoals opgenomen in de wet op de privacy en de Jeugdwet.  
  • Ouder(s) en Jongeren hebben ook rechten: recht op inzage, recht op correctie en recht op verweer. Zij dienen dit verzoek in te dienen bij de eigen  woongemeente. Op de website van de verwijsindex www.verwijsindexhaaglanden.nl is terug te vinden welke gegevens hiervoor moeten worden aangeleverd.   

 

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Van toepassing zijn de signaleringscriteria uit de Jeugdwet en de criteria uit alle leefgebieden handreikingmelden.  

  • Wanneer medewerkers van Jeugd en Gezin Ondersteuning (JGO) contact hebben met gezinnen binnen het CJG en de kinderen geen hulp van Jeugd en Gezin Ondersteuning (JGO) ontvangen op basis van een verleningsbesluit, gelden de signaleringscriteria van het CJG.   

Borging

  • De functioneel beheerder JGO borgt de technische kant, inhoudelijke aspecten zijn geborgd in de lijn. De contactgegevens van ambulant hulpverleners worden up-to-date gehouden door deze functionele beheerder. Nieuwe medewerkers (ambulant hulpverleners) worden door Jeugd en Gezin Ondersteuning (JGO) zelf wegwijs gemaakt over het werken/ signaleren in de Verwijsindex.  
  • Bij langdurige afwezigheid bijv. ziekte/verlof en bij uitdiensttreding van een medewerker die nog actieve signalen op zijn/haar naam heeft, zal het secretariaat dit melden bij functioneel beheer. Hij zal dan de actieve signalen overzetten op naam van een andere medewerker. Dit om de voortgang bij het ontstaan van een match er in te houden.