Hero image

Its4sure Coacht en begeleidt jongeren van 6 tot 21 jaar met uitlopende zorgen. Onze missie is gericht op het vergroten van competenties en vaardigheden, waardoor jongeren beter in staat zijn de belemmeringen van het leven op hun manier op te lossen .

Algemeen en doelgroep

Vanuit onze visie vinden wij het van belang om een directe aansluiting te vinden met de beleving van onze jongeren. Its4Sure werkt voor en met jongeren om zo resultaat en doelgericht te kunnen werken. Wij werken zowel vanuit het systeemwereld als de leefwereld om de jongeren te begeleiden in zijn of haar levensproces.

Doelgroep: LVB, Ex-delinquenten, Cluster 4, ADHD, Autisme, ODD.

Afweging

Een signaal in de verwijsindex wordt afgegeven wanneer de jongere voldoet aan 1 of meer signaleringscriteria uit art. 7.1.4.1 van de Jeugdwet (zie Juridisch Kader), de veiligheid van de jongere of van de omgeving niet geborgd kan worden en/of wanneer er preventief door de professional Multiproblematiek gesignaleerd wordt.

Signaleringscriteria en leefgebieden

Its4Sure werkt met de functies coaches en trainers. Dit zijn de professionals die zullen signaleren in de verwijsindex. Vanuit onze scope coachen en begeleiden wij jongeren vanuit de hulpverlening en het onderwijs. Voor elk domein is er een aparte projectleider. De coaches en trainers signaleren op naam van de betrokken projectleider. De projectleiders ontvangen matchberichten en volgen deze op.

Borging

Binnen de organisatie hebben wij maandelijks intervisie en supervisie. Bij deze bijeenkomsten sluit de projectleider aan om op de hoogte te zijn van onder andere de signalen die in de verwijsindex worden afgegeven. Indien een medewerker wegvalt zal de projectleider tijdelijk de taken rondom de verwijsindex op zich nemen. Mocht dit langer duren dan zal een andere verantwoordelijke binnen de organisatie deze taak krijgen.
Vanuit ons kwaliteitssysteem wordt de verwijsindex een onderdeel van onze protocollen. Deze zullen alle nieuwe medewerkers toegestuurd krijgen. De projectleiders bepalen of nieuwe medewerkers een account moeten krijgen en vragen dit zo nodig aan bij relatiebeheer verwijsindex.

Wet- en regelgeving

Wet voor Passend Onderwijs en de Jeugdwet.