Hero image

Wij ondersteunen kinderen en jongeren in zorg waarbij sprake is van een (licht) verstandelijke of een (ernstige) meervoudige handicap bij het kind/jongere zelf en/of ouders.

Algemeen en doelgroep

Wij ondersteunen kinderen en jongeren in zorg waarbij sprake is van een (licht) verstandelijke of een (ernstige) meervoudige handicap bij het kind/jongere zelf en/of ouders. Alles is gericht  op het bevorderen van kwaliteit van leven. We gaan uit van eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt en hun netwerk, waarbij wij ondersteunen om de regie over hun eigen leven te voeren. Visie is om kinderen/jongeren zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen.  

Ipse biedt zelf gespecialiseerde (poli)klinische behandelingen aan kinderen en jongeren tot 23 jaar met een ontwikkelingsachterstand en/of vermoeden van een verstandelijke beperking of zal in samenwerking met andere zorgaanbieders een passend zorgtraject aanbieden.  Er wordt gestreefd om de zorg dicht bij de leefwereld van het gezin te organiseren.   

Meer informatie is terug te vinden op onze website www.ipsedebruggen.nl 

Afweging

Alle jeugdigen die bij Ipse de Bruggen worden aangemeld voor zorg, zullen vanaf 1 mei 2019 standaard worden gesignaleerd in de Verwijsindex Haaglanden. Voor cliënten die vóór mei 2019 in zorg zijn gekomen zal een signaal worden geplaatst indien er een redelijk vermoeden is dat de jeugdige op welk leefgebied (handreiking melden) dan ook, moeilijkheden ondervindt en wiens veiligheid en ontwikkeling wordt bedreigd. In april 2019 zal proef gedraaid worden.   

Bij start van het zorgtraject zal via een aanmeldformulier en bij de intake ouders mondeling worden geïnformeerd over het plaatsen van een signaal in de verwijsindex.  

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Op basis van de signaleringscriteria Jeugdwet, artikel 7.1.4.1 en alle leefgebieden handreiking melden (www.handreikingmelden.nl) worden alle jeugdige cliënten gesignaleerd in de Verwijsindex Haaglanden. 

Borging

De trajectbemiddelaar is een functionaris binnen Ipse de Bruggen die ervoor zorgdraagt dat aanmelding en plaatsing gerealiseerd gaat worden.  De trajectbemiddelaar is degene die de cliënt signaleert in de verwijsindex namens de gedragskundige. Dit gebeurt bij aanvang van de zorg via het aanmeldformulier en bij de intake. Ouders worden mondeling geïnformeerd en ontvangen de informatiefolder van de Verwijsindex Haaglanden.  

Iedere cliënt krijgt een gedragskundige (Orthopedagoog of GZ- psycholoog) toegewezen. Bij de start van het zorgtraject is duidelijk welke gedragskundige aan de cliënt is verbonden (met uitzondering van enkelvoudige ambulante begeleiding en gespecialiseerde opvang na school: daar is een begeleider (HBO en gecertificeerd volgens het kwaliteitskader jeugd SKJ) aan verbonden).  

Alle medewerkers die met Verwijsindex gaan werken volgen een introductietraining. Al onze gedragsdeskundigen bij Ipse de bruggen Kind en Jeugd , werkzaam in de regio Haaglanden  hebben  een account in de Verwijsindex. De betrokken gedragskundige ontvangt de matchberichten en neemt contact op met ouders om toestemming te vragen om gegevens te mogen uitwisselen.  

De managementassistent houdt bij wie in dienst is en wie vertrekt en geeft deze gegevens door aan relatiebeheer Verwijsindex Haaglanden. Als er sprake is van langdurige uitval of ziekte dan zal de managementassistent intern regelen dat mail van de betreffende gedragskundige wordt doorgenomen en in het geval van een match wordt doorgezet naar een collega die waarneemt.  

Twee maal per jaar wordt via ons interne leerplein een introductiecursus Verwijsindex, Sisa en jeugdmatch georganiseerd. Nieuwe medewerkers kunnen zich hiervoor aanmelden. Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling zullen voor nieuwe medewerkers deze introductiecursussen verzorgen.

Wet- en regelgeving

Jeugdwet en Wet langdurige zorg.