Hero image

impegno is een zorgverlener die kwalitatieve zorg levert in ongeveer 140 gemeenten verspreid over Zuid-Holland, Noord-Brabant en Midden-Holland.

Algemene informatie

impegno is een zorgverlener die kwalitatieve zorg levert in ongeveer 140 gemeenten verspreid over Zuid-Holland, Noord-Brabant en Midden-Holland. Het aanbod van tijdelijke ambulante zorg bestaat uit begeleiding, behandeling, zorg aan jeugdige en/of het gezin. Dit maakt ons uniek omdat we een specialist zijn met een integrale aanpak. Cliënten hoeven niet voor elk deel van de problematiek naar een andere zorginstelling te worden verwezen en op elk deel afzonderlijk hebben we specialisten in huis.  

Wij bieden de volgende soorten ondersteuning: 

  • Begeleiding voor volwassenen: dit is individuele ondersteuning voor cliënten met Multiproblematiek met als doel de economische en maatschappelijke zelfredzaamheid te vergroten.  
  • Behandeling voor volwassenen: dit betreft individuele behandeling voor cliënten met psychische en/of psychiatrische problematiek. De zorg bestaat uit diagnostiek en behandeling.  
  • Zorg voor jeugdigen: dit betreft jeugdhulp, jeugd GGZ en gezinsondersteuning 

 We zijn sterk buurtgericht, werken ambulant en hebben als doel de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten! Dit betekent dat we thuis of in de eigen omgeving van de cliënt afspreken wanneer dat kan, of op de buurtvestiging wanneer dat nodig is. Om de zelfredzaamheid te meten werken we met de ZRM-matrix die als doel heeft de kwaliteit van zorg te verhogen. Voor meer informatie zie onze website www.impegno.nl.  

Aandachtspunten

Leg de handelingen m.b.t. de verwijsindex vast in het dossier (verloop ‘gesprek informeren’, afstemming met de bij een match betrokken organisatie(s), verloop gesprek ‘toestemming vragen voor overleg’, reactie ouders).

Intern werkproces

Elk zorgtraject begint met een intakeprocedure. Na een positief intakebesluit en het verkrijgen van financiering wordt er door een begeleider of behandelaar gestart met het begeleidings- en/of behandeltraject. Tijdens de intake wordt aan cliënten uitleg gegeven over de verwijsindex en hoe deze binnen impegno gebruikt wordt. Impegno kiest ervoor om alle cliënten in de leeftijd van 0 tot 23 jaar op te nemen in de verwijsindex omdat zij bij de aanmelding voldoen aan signaleringscriteria die in de Jeugdwet (art. 7.1.4.1.) beschreven worden.

Borging

Zorgverleners hebben ieder een eigen account voor de verwijsindex en plaatsen zelf signalen. Eventuele matches komen binnen via persoonlijke mail van de zorgverleners en worden door hen afgehandeld.  Wanneer een zorgverlener langdurig afwezig is, of uit dienst gaat, kunnen de medewerkers van de receptie openstaande signalen overzetten op een vervangende medewerker.