Hero image

ICOZ is het expertisecentrum van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer (Regsam).

Algemene informatie

ICOZ is het expertisecentrum van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer (Regsam). Heeft u een kind tussen de 12 en 18 jaar, of bent u als professional betrokken? Loopt u tegen een probleem aan en komt u er niet uit met de school of andere instanties of weet u niet waar u aan kunt kloppen voor hulp? Dan is het loket van het Informatiecentrum Onderwijs Zoetermeer (ICOZ) er voor u. Het loket van het ICOZ informeert en adviseert over de zorg in het voortgezet onderwijs en waar nodig verwijst het ICOZ u door naar de juiste instantie.

Het ICOZ Loket beantwoordt vragen over:

  • onderwijsondersteuning en zorgvoorzieningen in en rond het onderwijs;
  • procedures binnen het onderwijs en (speciaal) onderwijs voor onder andere kinderen met ontwikkelingsproblemen
    en ontwikkelingsstoornissen, kinderen met dyslexie of hoogbegaafde kinderen;
  • verwijzing of plaatsing van jongeren naar flexvoorzieningen van Regsam.

Doelgroep ICOZ Loket: jeugdigen 12-18 jaar.

Intern Werkproces ICOZ Loket

Thuiszitters komen via school in de database terecht en worden opgepakt door een adviseur van ICOZ loket. Het ICOZ loket heeft 2 adviseurs VO en 1 adviseur PO. Iedere 4 weken is er een thuiszitterstafel waarin deelnemen: Beleid Jeugd gemeente Zoetermeer, Jeugd en Gezinshulp, Reclassering en Leerplicht Ambtenaar. In dit overleg wordt de jeugdige besproken en acties uitgezet richting hulpverleners/organisaties. In het Groot Overleg, waarin deelnemen: school, betrokken hulpverleners en jeugdige/ouder(s), wordt het stappenplan uitgezet. Zodra een thuiszitter via de database wordt opgepakt door ICOZ gaat er een brief naar de jeugdige/ouder(s) waarin aangegeven wordt dat zij zijn aangemeld bij ICOZ. De adviseurs (3x) plaatsen het signaal in de Verwijsindex en krijgen als er een match optreedt het matchbericht in de mailbox. Zij werken met 1 account en 1 mailbox, zo is de borging gewaarborgd. In deze brief wordt de jeugdige/ouder(s) gelijktijdig geïnformeerd over het plaatsen van een signaal in de Verwijsindex en wordt de folder IK en/of MIJN KIND meegestuurd. Tevens wordt uitgelegd op basis van welke criteria de jeugdige wordt gesignaleerd in de Verwijsindex en wat het doel is (samenwerken andere betrokken hulpverleners).

 

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Van toepassing zijn de signaleringscriteria uit de Jeugdwet en de leefgebieden uit de handreiking melden. Met name de criteria in het leefgebied Onderwijs zijn redenen om een signaal te plaatsen in de Verwijsindex Haaglanden.  

Aandachtspunten  

  • Maak de afweging voor het plaatsen van een signaal zo mogelijk met een leidinggevende of andere beroepskracht die ook bij de jeugdige betrokken is;
  • Leg de handelingen m.b.t. de Verwijsindex vast in het cliëntdossier (verloop ‘gesprek informeren’, afstemming met de bij een match betrokken organisatie(s), verloop gesprek ‘toestemming vragen voor overleg’, reactie ouders).

Borging

ICOZ loket werkt met 1 account, 1 mailbox en 3 adviseurs. Op deze manier wordt altijd door iemand de mail/matchbericht opgepakt en zal vertraging in de voortgang worden voorkomen.