Hero image

Thuisbegeleiding helpt volwassenen en gezinnen structuur aan te brengen in hun leven.

Algemeen en doelgroep

Thuisbegeleiding helpt volwassenen en gezinnen structuur aan te brengen in hun leven. Daarbij wordt de nadruk gelegd op

intensieve, praktische hulpverlening. Het gaat om mensen met:

  • · Opvoedingsproblemen en problemen bij de verzorging van kinderen.
  • · Psychische problemen zoals depressies, fobieën, borderline, ADHD en overspannenheid.
  • · Huishoudelijke problemen zoals verwaarlozing.
  • · Een verstandelijke beperking die moeite hebben hun huishouden draaiend te houden.
  • · Verslavingsproblemen.
  • · Verwerkingsproblemen, onder andere vanwege echtscheiding, sterfgeval, handicap of uithuisplaatsing van een kind.
  • · Integratieproblemen.
  • · Financiële en administratieve problemen zoals het niet kunnen omgaan met geld.

Verder is Thuisbegeleiding van dienst bij resocialisatie na opname in een psychiatrisch ziekenhuis, bij het tegengaan van een

sociaal isolement en bij het vormgeven van mantelzorg.

Thuisbegeleiding wordt geleverd op indicatie vanuit de AWBZ voor de grondslag Psychiatrie of beperkingen. De

Klantenservice van HWW Zorg kan hierbij helpen: Telefoonnummer 070-379 3300.

Op Psychosociale basis wordt Thuisbegeleiding (32 uur per casus) geleverd vanuit de WMO.

De Thuisbegeleider is zorgcoördinator van het eigen dossier evenals wanneer de zorgcoördinatie is toegewezen door een CJG

team.

Doelgroep verwijsindex: jeugdigen tot 23 jaar

Afweging

1. De HWW-medewerker noteert in het zorgdossier dat een signaal is geplaatst in de Verwijsindex Haaglanden en geeft de

benodigde informatie door aan het secretariaat Thuisbegeleiding.

2. Het secretariaat Thuisbegeleiding plaatst het signaal in de Verwijsindex Haaglanden.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Indien een jeugdige in zijn veilige ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd, maakt de professional de afweging een signaal te plaatsen in de Verwijsindex. De signaleringscriteria zijn gelijk aan meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Hiervoor worden de signaleringscriteria uit de Jeugdwet (art. 7.1.4.1) en/of de handreiking melden (www.handreikingmelden.nl) gehanteerd.