Hero image

Groeii biedt haar cliënten begeleiding op alle aspecten van het dagelijks leven. De cliënt en zijn omgeving worden daarbij gezien als de belangrijkste factor in de begeleiding.

Algemene informatie

Groeii is in 2009 opgericht vanuit de visie dat zorg niet gericht moet zijn op de financieringsvorm, maar op de hulpvraag van de cliënt. Alle cliënten van Groeii willen, binnen de mogelijkheden van hun beperking, een zo normaal mogelijk leven leiden. De visie van Groeii heeft geleid tot een integraal hulpaanbod waarin het dagelijks leven van de cliënt centraal staat.
Onderstaande doelgroepen vormen het cliëntenbestand van Groeii:

 • Volwassenen met psychiatrische problematiek (PSY/PS>18jr);
 • Jeugdigen en volwassenen met licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek;
 • Jeugdigen met psychiatrische problematiek in combinatie met opvoed- en opgroeiproblemen;
 • Jeugdigen met psychiatrische problematiek (zonder noodzaak van behandeling);
 • Jeugdigen met psychiatrische problematiek (met noodzaak van behandeling);
 • Multiprobleemgezinnen.

Groeii biedt haar cliënten begeleiding op alle aspecten van het dagelijks leven. De cliënt en zijn omgeving worden daarbij gezien als de belangrijkste factor in de begeleiding. Hierin gaat het om het hebben van een eigen plek, erbij horen en daarnaast dat cliënten kunnen zijn en blijven wie ze zijn - juist als dit moeilijk is door bijvoorbeeld een gestelde psychiatrische diagnose of, al dan niet in combinatie met, een (licht) verstandelijke beperking. Vanuit deze visie richt de begeleiding zich op alle levensdomeinen zoals de woon-/leefsituatie, de sociale aspecten en het meedoen in de maatschappij. De hulp van Groeii is praktisch, doelgericht en flexibel.
De medewerkers van Groeii beschikken over een relevante opleiding op HBO- niveau. Daarnaast werkt Groeii met Meldcode Kindermishandeling en beschikt over een agressieprotocol. De HKZ certificering voor kleine organisaties is in 2016 afgerond.

Intern werkproces

 

Afweging

Groeii werkt met kwetsbare jeugdigen (kinderen in de basisschoolleeftijd en jeugdigen in de leeftijd van 12 tot 23 jaar) en volwassenen. Cliënten komen geïndiceerd of door verwijzing van gemeentelijke wijkteams bij Groeii binnen.
Groeii kiest ervoor om alle cliënten in de leeftijd van 4 tot 23 jaar op te nemen in de verwijsindex omdat zij bij de aanmelding voldoen aan de signaleringscriteria die in de Jeugdwet (art. 7.1.4.1.) beschreven worden.
Cliënten worden tijdens het start zorggesprek geïnformeerd over het plaatsen van een signaal in de verwijsindex.
Het doel dat Groeii heeft met het plaatsen van cliënten in de verwijsindex is om samenwerking tussen de betrokken partijen soepel te laten verlopen.

Signaleringscriteria

De signaleringscriteria waarop een signaal afgegeven wordt in de verwijsindex, kunnen criteria zijn uit alle hieronder genoemde leefgebieden opgenomen in de ‘Handreiking Melden’:

 • Materiële omstandigheden;
 • Gezondheid;
 • Opvoeding en Gezinsrelatie;
 • Onderwijs en werk;
 • Sociale Omgeving.

Aandachtspunten

 • De medewerker van Groeii legt de handelingen m.b.t. de verwijsindex vast in het dossier (verloop ‘gesprek informeren’, afstemming met de bij een match betrokken organisatie(s), verloop gesprek ‘toestemming vragen voor overleg’, reactie ouders);
 • Cliënten van Groeii worden voor een periode van 2 jaar opgenomen in de verwijsindex.

Borging

Bij langdurige afwezigheid of vakanties wordt er een vervangende medewerker gezocht, daarmee worden afspraken gemaakt over de aard van het signaal en de nog daarop volgende acties die ondernomen moeten worden.