Hero image

Gastouderbureau Zoetermeer is een professionele kinderopvang-organisatie en is actief in de regio van Zoetermeer, Boskoop en Berkel en Rodenrijs.

Algemene informatie

Kinderopvangorganisaties (gastouderbureaus) werken aan de verzorging en algehele ontwikkeling van kinderen op de momenten dat de ouders/verzorgers werken of een studie volgen. De kinderopvangorganisaties zijn particuliere organisaties met een maatschappelijke doelstelling. Kinderopvang betreft zowel dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar als buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD), de gemeenten en de landelijke overheid bewaken en houden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang (gastouderbureau) en het gastouderbureau bewaakt de kwaliteit en houdt toezicht op de onder haar vallende gastouders.

Intern werkproces

Afweging (Signaleren mag, afwegen moet!). De gastouder zal de geconstateerde zorgen bespreken met de bemiddelingsmedewerker. Deze medewerker zal de zorgen bespreken met ouder(s) en bij plaatsen van een signaal de ouder(s) hierover informeren (overhandigen folder “Mijn Kind”). Bij een match wordt de ouder(s) op de hoogte gebracht met welke partijen overleg plaatsvindt en welke partij de regie heeft. Voor de bemiddelingsmedewerker en de gastouder is de overweging om een signaal te plaatsen een individueel, professionele afweging.

Over het algemeen gaat het om ontwikkelings‐, gedrags‐ en/of problemen in de sociale context. Er wordt in ieder geval een signaal afgegeven of afweging gemaakt:

  • Wanneer een kind met een sociaal medische indicatie (SMI) geplaatst wordt. De gastouder informeert de bemiddelingsmedewerker hierover;
  • Wanneer bij de intake/start van de opvang al één of meer zorg verlenende instantie(s) betrokken zijn bij een kind. De gastouder informeert de bemiddelingsmedewerker hierover;
  • Wanneer na invullen van het observatieformulier blijkt dat er reden is tot zorg;
  • Als er sprake is van meervoudige en/of achterliggende problematiek;
  • Bij een melding bij Veilig Thuis;
  • Bij een combinatie van zorg en betalingsachterstand;
  • Bij de beëindiging van de plaatsing door de kinderopvangorganisatie naar aanleiding van betalingsachterstand.

Aandachtspunten

De afweging voor het plaatsen van een signaal wordt minimaal door de bemiddelingsmedewerker met een betrokken gastouder die ook bij de jeugdige betrokken is besproken. De bemiddelingsmedewerker legt de handelingen m.b.t. de Verwijsindex vast in het cliëntdossier (verloop ‘gesprek informeren’, afstemming met de bij een match betrokken organisatie(s), verloop gesprek ‘toestemming vragen voor overleg’, reactie ouders). Bij langdurige afwezigheid van één van de bemiddelingsmedewerkers zal een collega de signalen/matchberichten opvolgen.