Hero image

Gezinssupport biedt hulpverlening aan kinderen, jongeren en de rest van hun gezin.

Algemeen & Doelgroep

Gezinssupport biedt hulpverlening aan kinderen, jongeren en de rest van hun gezin. Soms zijn er problemen die je boven het hoofd groeien. Misschien heb je een kind met gedragsproblemen, zijn er spanningen in je samengestelde gezin, zijn er zorgen om je kind en vraag je je af wat er met hem of haar aan de hand is of worstelt je gezin met rouw. Welke vraag je ook hebt, je kunt ermee bij ons terecht. Samen met jou en/of met meer leden van je familie, kijken we welke problemen je ervaart, welke veranderingen je wenst en wat de meest passende weg voor jou of jullie is om deze veranderingen te bereiken. Ons doel is dat je ons niet (meer) nodig hebt! 

Wij werken volgens het principe één gezin, één plan, één hulpverlener en gebruiken hierbij bewezen effectieve methoden, die we altijd op maat zullen inzetten. Zodat iedereen de hulp krijgt die bij hem of haar past. Na een kennismakingsgesprek zullen we samen met het gezin kijken naar de vragen en bijbehorende oplossingen. Pas wanneer we het hierover eens zijn, stellen we doelen op en gaan we aan de slag. De doelen evalueren we samen met het gezin en wanneer deze zijn behaald, stappen wij eruit. 

Doelgroep: kinderen/jongeren in de leeftijd van 0 tot 18, en hun gezin.   

Wij werken samen met verschillende ketenpartners in de zorg, afhankelijk van de vraag van het gezin en de eventuele specialisatie die extra nodig is naast de vraag waarvoor het gezin bij ons is aangemeld. We zijn gevestigd zowel in Kinderpraktijk Zoetermeer als in een eigen vestiging in Den Haag.

Je kunt als verwijzer terecht bij Gezinssupport.nu voor zowel jeugdzorg als voor  generalistische basis GGZ en voor specialistische GGZ. Het is belangrijk op de verwijzing dit onderscheid te maken, omdat dit van invloed is op de behandeling van de cliënt. Gezinssupport werkt regionaal voor de gemeenten vallende binnen de H10.

Intern werkproces

Cliënten worden bij Gezinssupport aangemeld via verschillende verwijzers, gemeentes (CJG), schoolmaatschappelijk werk, huisartsen, kinderartsen etc. Na aanmelding wordt een kennismakingsgesprek gepland, bijna altijd met degene die ook met het gezin zal werken aan hun vraag. Bij Gezinssupport kan dit een psychiater, psycholoog, systeemtherapeut of maatschappelijk werker zijn, ieder met zijn/haar eigen specialisatie.

Tijdens het kennismakingsgesprek vullen ouders een zorgovereenkomst in, waarop staat vermeld dat wij gebruik maken van de Verwijsindex. Ook krijgen zij de algemene voorwaarden en de folder van de Verwijsindex. In onze algemene voorwaarden is opgenomen dat wij standaard gebruik maken van de Verwijsindex. Deze is tevens te vinden op onze website. http://gezinssupport.nu, met een link naar uitleg Verwijsindex Haaglanden.

Een signaal in de Verwijsindex wordt geplaatst door de Verantwoordelijke Registratie en Toetsing binnen Gezinssupport. Hij doet dit nadat de cliënt de algemene voorwaarden en de folder van de Verwijsindex heeft ontvangen tijdens het intakegesprek. De collega dit het intakegesprek heeft gevoerd, stuurt een actiepunt naar de Verantwoordelijke Registratie en Toetsing. Wanneer een match ontstaat in de Verwijsindex met andere organisaties/hulpverleners, zal de betreffende hulpverlener mondeling toestemming vragen aan de jeugdige en/of ouder(s) (afhankelijk van de leeftijd) om informatie te mogen uitwisselen met de matchende partij(en).

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Gezinssupport maakt gebruik van de signaleringscriteria uit de Jeugdwet en criteria uit alle leefgebieden uit de handreiking melden (www.handreikingmelden.nl).

Het plaatsen van een signaal in de Verwijsindex wordt standaard gedaan, omdat bij het merendeel van de gezinnen van Gezinssupport sprake is van complexe problematiek binnen gezinnen met problemen op meerdere leefgebieden.

Gezinssupport heeft de interne processen en te nemen stappen vastgelegd in het document “instructie Verwijsindex”.

Borging

Bij langdurige afwezigheid of uitdiensttreding zal de Verantwoordelijke Registratie en Toetsing contact opnemen met relatiebeheer van de Verwijsindex Haaglanden (verwijsindexhaaglanden@denhaag.nl) om actieve signalen van de afwezige persoon over te laten zetten op naam van een andere collega om de voortgang niet onnodig te vertragen.