Hero image

Gemiva-svg groep is er voor kinderen en volwassenen die door een handicap, chronische ziekte of door een andere beperking zorg of begeleiding nodig hebben.

Algemeen en doelgroep

Gemiva-svg groep is er voor kinderen en volwassenen die door een handicap, chronische ziekte of door een andere beperking zorg of begeleiding nodig hebben. Wij ondersteunen hen bij het bereiken en behouden van een zo goed mogelijk bestaan. Meedoen in en bijdragen aan de samenleving vinden wij heel belangrijk. Gemiva-svg Groep heeft veel ervaring in het begeleiden van mensen met een lichamelijke handicap, niet aangeboren hersenletsel, een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking of ( ernstige) meervoudige beperking. Wij zijn actief bij wonen, werken, onderwijs, dagbesteding, sociale contacten en vrijetijdsbesteding.  

De ambulante dienst Haaglanden jeugd in Haaglanden e.o. ondersteunt kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een beperking, autisme of gedrag stoornis. De ondersteuning vindt plaats in het gezin of op school. De ambulante dienst haaglanden jeugd kan ook opvoedondersteuning geven aan ouders die zelf een beperking hebben. De invulling van de begeleiding verschilt en hangt af van de mogelijkheden van het kind.  

Afweging

De betrokken professional maakt samen met de zorgmanager een inschatting of het afgeven van een signaal zinvol is. Hierbij kunnen onderstaande signalering criteria ondersteunend zijn om deze inschatting te maken.  

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Indien een jeugdige in zijn veilige ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd, maakt de professional de afweging een signaal te plaatsen in de Verwijsindex. De signaleringscriteria zijn gelijk aan meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Hiervoor worden de signaleringscriteria uit de Jeugdwet (art. 7.1.4.1) en/of de handreiking melden (www.handreikingmelden.nl) gehanteerd.

Borging

Het signaal wordt afgegeven door de zorgmanager in het systeem. Mocht er een match zijn worden deze gegevens in directe lijn naar de zorg professional verzonden vanuit de verwijsindex.