Hero image

Wij bemiddelen tussen gastouders en vraagouders, waarbij kwaliteit, persoonlijke aandacht en ontwikkeling van kinderen voorop staan. Al onze gastouders en nanny’s zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang.

Algemeen en doelgroep

Gastouderland is een landelijke organisatie voor gastouderopvang. Verspreid over het land heeft Gastouderland regiovestigingen, één daarvan is Gastouderland Den Haag e.o.

Gastouderland staat voor verantwoorde opvang van kinderen van 0 t/m 12 jaar. Het gaat voornamelijk om dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. BSO komt ook voor, maar dan meestal  bij opvang aan huis door een nanny.

Afweging

Tijdens voortgangsgesprekken met onze gastouders wordt standaard gevraagd naar het welbevinden van haar gastkindjes. Maakt zij zich zorgen over de ontwikkeling van één (of meer) van de kinderen? Zo ja, welke signalen heeft zij opgevangen, op basis waarvan zij zich zorgen maakt? Het kan gaan om een combinatie van verschillende problemen met betrekking tot materiële omstandigheden, gezondheid, opvoeding & gezinsrelaties en de sociale omgeving. Wij geven een signaal af in de Verwijsindex bij een redelijk vermoeden dat een kind wordt bedreigd in zijn/haar gezonde en veilige ontwikkeling.

Werken met de verwijsindex

In overleg met de gastouder wordt per situatie bepaald wie er in gesprek gaat met de ouders om hen te informeren en toestemming te vragen voor het uitwisselen van informatie:

  • de gastouder zelf
  • haar consulent van Gastouderland
  • de gastouder, samen met haar consulent

Gastouderland vindt het belangrijk om te werken met korte lijnen en dus met vaste contactpersonen: de consulenten. De vaste consulent kent zowel de gastouder als de ouders en de kinderen.Gastouderland beschikt ook over een vertrouwenspersoon die door de consulent, gastouder of ouder geraadpleegd kan worden.

Signaleren in de verwijsindex

Het plaatsen van een signaal gebeurt door de houder van de betreffende regiovestiging.  De houder ontvangt de matchberichten en volgt deze op.

Borging

Eventuele nieuwe medewerkers (consulenten) worden over de verwijsindex geïnformeerd door de houder van de regiovestiging.  Wanneer een medewerker langdurig afwezig is of uit dienst gaat, heeft dit géén gevolgen voor de kinderen over wie een signaal is afgegeven in de verwijsindex. De Verwijsindex valt onder de verantwoordelijkheid van de houder, teneinde de continuïteit te waarborgen.

Eventuele nieuwe medewerkers (consulenten) zullen door de houder van de regiovestiging en/of de relatiebeheerder van de Regionale Verwijsindex worden geïnformeerd over de Verwijsindex.

Wet- en regelgeving

Gastouderopvang valt onder de Wet Kinderopvang.