Hero image

Gastouderbureau Het Koningshofje bemiddelt en begeleidt de gastouderopvang.

Algemene informatie

Gastouderbureau Het Koningshofje bemiddelt en begeleidt de gastouderopvang. De kinderopvangorganisaties zijn particuliere organisaties met een maatschappelijke doelstelling. Kinderopvang betreft zowel dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar als buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Wij bewaken samen met GGD en gemeente de kwaliteit in de gastouderopvang en houden toezicht conform wet- en regelgeving.

Intern werkproces

De gastouder bespreekt de geconstateerde zorgen met de bemiddelingsmedewerker. Deze medewerker zal de zorgen bespreken met ouder(s) en bij plaatsen van een signaal de ouder(s) hierover informeren (overhandigen folder “Mijn Kind”). Bij een match wordt de ouder(s) op de hoogte gebracht met welke partijen overleg plaatsvindt en welke partij de regie heeft.  Voor de bemiddelingsmedewerker en de gastouder is de overweging om een signaal te plaatsen een individuele professionele afweging.

Indien een jeugdige in zijn veilige ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd, maakt de professional de afweging een signaal te plaatsen in de verwijsindex. Hiervoor worden de signaleringscriteria uit de Jeugdwet (art. 7.1.4.1) en/of de criteria uit de leefgebieden handreiking melden www.handreikingmelden.nl gehanteerd.

Aandachtspunten

• De afweging voor het plaatsen van een signaal wordt door de bemiddelingsmedewerker met de betrokken gastouder besproken;
• De bemiddelingsmedewerker legt de handelingen m.b.t. de verwijsindex vast in het clientdossier (verloop ‘gesprek informeren’, afstemming met de bij een match betrokken organisatie(s), verloop gesprek ‘toestemming vragen voor overleg’, reactie ouders). 

Proces

De gastouder informeert de bemiddelingsmedewerker over ontwikkelings-, gedrags- en/of problemen in de sociale context. De bemiddelingsmedewerker zal een afweging maken om een signaal te plaatsen indien:

• Bij de intake/start van de opvang al één of meer zorg verlenende instantie(s) betrokken zijn bij een kind;
• Na invullen van het observatieformulier blijkt dat er reden is tot zorg; 
• Er sprake is van meervoudige en/of achterliggende problematiek; 
• Een melding bij Veilig Thuis; 
• Een combinatie van zorg en betalingsachterstand; 
• Een plaatsing door de kinderopvangorganisatie wordt beëindigd naar aanleiding van betalingsachterstand.