Hero image

Het regionaal profiel Haaglanden wordt aangepast naar een eigen profiel voor Fysiotherapie Nootdorp.

Algemeen en doelgroep

De praktijk fysiotherapie stelt zich tot doel om patiënten, met aandoeningen en/of afwijkingen van de normale lichaamshouding en/of lichaamsfunctie, een zodanige behandeling te geven die kan leiden tot gehele genezing, of het zo draagbaar maken van
een afwijking dat de hinder ervan zo minimaal mogelijk is.

Doelgroep: Jeugdigen tot 23 jaar met aandoeningen en/of afwijkingen van de normale lichaamshouding en/of lichaamsfunctie.

Signaleringscriteria

Een signaal in de Verwijsindex is bedoeld om de eigen zorg over een jeugdige kenbaar te maken en/of zicht te krijgen op anderen die ook zorgen hebben, om zodoende te komen tot een betere afstemming en samenwerking. Het besluit om een signaal af te geven is een professionele afweging. Er moet sprake zijn van een ongunstig effect op de ontwikkeling van de jeugdige. Ter ondersteuning kan
gebruik worden gemaakt van de ‘Handreiking Melden’ opgesteld door het Ministerie Jeugd en Gezin via www.handreikingmelden.nl.

Er wordt een signaal afgegeven als sprake is van:

  • een ontwikkelingsachterstand
  • huiselijk geweld of mishandeling, of signalen daarvan
  • een ‘niet‐pluis‐gevoel’ (bijvoorbeeld er is sprake van gedragsproblemen, er zijn onbegrepen letsels/littekens)

Interne werkwijze

De fysiotherapeut maakt een aantekening in het dossier, informeert de jeugdige en/of ouders/verzorgers over het signaal in de Verwijsindex en vraagt daarbij om toestemming om informatie uit te wisselen nadat een match is ontstaan.

Gebruik van de Verwijsindex wordt in een zo vroeg mogelijk stadium met jeugdige en/of ouders/verzorgers besproken. De fysiotherapeut overhandigt een folder van de Verwijsindex wanneer een signaal wordt afgegeven. Wanneer geen toestemming wordt gegeven, zal de fysiotherapeut een check moeten doen of er sprake is van overmacht of conflict van plichten.