Hero image

De Europese School Den Haag is een school voor leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar (Primair & Voortgezet Onderwijs gecombineerd).

Algemene informatie

De Europese School Den Haag is een school voor leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar (Primair & Voortgezet Onderwijs gecombineerd). Als primair aanspreekpunt voor de leerlingen heeft elke groep (basisschool) een leerkracht en elke klas (voortgezet) een mentor. Deze personen vervullen een centrale rol in het werkproces rondom de ondersteuning en zorg voor onze leerlingen.
Deze professionals worden bijgestaan door het ondersteuningsteam (support team) van intern begeleiders (support coördinators) die hierin een sleutelrol vervullen en ook een signaal in de verwijsindex kunnen afgeven indien nodig. Tijdens overleg met elkaar wordt er in situaties waar een (ernstige) zorg is gesproken over drie sleutelfiguren (meestal een lid van het management, samen met een support coördinator & de leerkracht). Deze drie sleutelfiguren vervullen een belangrijke rol in de verdere communicatie en behandeling van de casus. Eén van deze drie sleutelfiguren is de case manager en is verantwoordelijk voor de aansturing van de verdere communicatie en zal ook de melding maken in de verwijsindex.

Intern Werkproces

Bij de afweging over het wel of niet afgeven van een signaal speelt de veiligheid een belangrijke rol. Communicatie hierover is van cruciaal belang met de sleutelfiguren voordat dit besluit genomen wordt. Hier wordt de afweging gemaakt in welk belang het signaal is (het belang van de jeugdige moet hierin altijd centraal staan) alsook de verdere communicatie naar externe partijen en de ouders/jeugdige.
Signaleren mag, afwegen moet!

Aandachtspunten

  • De afweging voor het plaatsen van een signaal wordt gemaakt door de drie sleutelfiguren tezamen;
  • De handelingen m.b.t. de verwijsindex (gesprek informeren, afstemming met bij een match betrokken organisaties, gesprek toestemming vragen, reactie ouders en/of jeugdige) worden vastgelegd in het schooldossier.

Signaleringscriteria

In elk geval worden leerlingen gesignaleerd wanneer er sprake is van:

  • Serieuze ontwikkelingsproblemen (motorisch, cognitief, taal, zintuiglijk, sociaal-emotioneel);
  • Serieuze gedragsproblemen;
  • Een zorgelijke thuissituatie;
  • Serieus vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld;
  • Bij samenwerking met andere partners en aanspreekpunten waarbij een (ernstige) zorg wordt aangegeven en school ook een rol kan spelen.