Hero image

Algemene informatie

De Jeugdprofessional biedt lichte tot meer intensieve ondersteuning aan gezinnen met kinderen en jongeren tot 23 jaar. De professional van Team Jeugd zoekt samen met het gezin naar ondersteuning die bij de situatie past. Met elkaar wordt bekeken wat er nodig is en wie daarbij kan helpen. Zo wordt gecoacht op wat het gezin zelf nog kan doen. Bijvoorbeeld met hulp van familie, vrienden, iemand uit de eigen omgeving of met ondersteuning vanuit een vrijwilligersorganisatie of zorginstelling. De professional van Team Jeugd kan ook zelf hulp bieden. De medewerkers van Team Jeugd bieden deskundig advies over opvoeden en opgroeien. De professionals hebben goede contacten met scholen, huisartsen, de Jeugdgezondheidszorg en andere partijen in Delft. De ondersteuning is zo kort mogelijk en zo lang als nodig is.

De Jongerenconsulenten bieden ondersteuning aan jongeren tot 27 jaar.
De ondersteuning voor kwetsbare jongeren met een uitkering is georganiseerd binnen de Jongerenacademie, als onderdeel van De Toegang. Werkse! realiseert de ondersteuning voor meer weerbare jongeren met een uitkering en een korte afstand tot de arbeidsmarkt.
Jongeren tussen de 16-27 jaar - zonder startkwalificatie- die op zoek zijn naar passende opleiding, een leerwerkplek voor een BBL-opleiding, een stageplek of werk kunnen worden begeleid door de Jongerenacademie. De jongeren worden bij de Jongerenacademie aangemeld via de poortwachter van het KCC, het Sociaal Team, via de Leerplichtambtenaar. Ouders kunnen een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. Dit kan alleen in uitzonderingsgevallen: doordat een kind ongeschikt is om naar school te gaan door lichamelijke of psychische oorzaken. Jongeren vanaf 18 jaar hebben ook een eigen verantwoordelijkheid voor hun schoolgang/ toekomst.

Het Sociaal Team biedt ondersteuning aan huishoudens van 0-100 jaar waarbij sprake is van minimaal 6 problemengebieden op de ZRM (Zelf Redzaamheid Matrix) en van regieverlies. Het Sociaal Team is er voor inwoners van Delft met de een complexe ondersteunings- of hulpvraag die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben. Inwoners die door de complexe situatie waarin zij verkeren met problemen op meerdere leefdomeinen meer begeleiding nodig hebben bij het op orde krijgen van hun leven. De coaches zorgen er binnen hun aanpak voor dat verergering van problemen voorkomen wordt en stabilisatie of daling van de problematiek bereikt wordt. De coaches maken voor 1 gezin, 1 plan en handelen waar mogelijk vanuit de eigen kracht van mensen. De coach Sociaal Team heeft de mogelijkheid om tijdelijk de regie over te nemen bij het organiseren van de ondersteuning.

Aandachtspunten

Leg de handeling m.b.t. de Verwijsindex Haaglanden vast in het dossier te denken aan: verloop gesprek informeren, afstemming met de bij een match betrokken organisatie(s), verloop gesprek toestemming vragen voor overleg en de reactie ouders.