Hero image

De Buitenwereld helpt gezinnen hun netwerk zo te versterken dat een kind -ook met psychiatrische problematiek- kan opgroeien binnen het eigen gezin, in een reguliere opvang, op een gewone school.

Algemene informatie

De Buitenwereld helpt gezinnen hun netwerk zo te versterken dat een kind -ook met psychiatrische problematiek- kan opgroeien binnen het eigen gezin, in een reguliere opvang, op een gewone school. Op die plekken bieden wij zorg, maar nooit meer dan echt nodig is. Omdat wij weten dat gezond opgroeien en ontwikkelen het beste gaat vanuit de eigen kracht, ondersteund door vertrouwde mensen, in de eigen omgeving.

Trajectzorg is de basis van alle zorg die De Buitenwereld biedt. Onze trajectzorg heeft als doel de ouder en het kind zo goed, zo snel en zo efficiënt mogelijk te ondersteunen. Klantvriendelijkheid en dienstbaarheid vinden wij zeer belangrijk. Daarom is er één contactpersoon voor het gezin. Zodat het altijd met vragen bij dezelfde medewerker terecht kan. En we het kind de structuur kunnen bieden die het nodig heeft. De hulpverlener is gemiddeld vier uur per week betrokken bij het gezin.

Ondersteuning thuis is de eerste stap in het zorgtraject. Maar soms is dat niet genoeg. Dan is een kind van harte welkom bij onze trainingsgroepen. In een kleine groep leren we kinderen (sociaal-emotionele) vaardigheden. Ook kinderen die eerder geleerde vaardigheden nog verder moeten oefenen, kunnen terecht in de trainingsgroepen.

In een gezin met een kind met psychiatrische problematiek kan de draaglast erg hoog zijn. Juist in het weekend, als iedereen thuis is, kan het moeilijk zijn om kinderen de structuur en voorspelbaarheid te geven die ze nodig hebben. Om deze reden ondersteunen wij ook in het weekend. Dit doen wij door kortdurende hulp in het weekend in te zetten.

De Buitenwereld werkt intensief samen met kinderopvangorganisaties in de regio’s waar we actief zijn. We onderzoeken altijd of doorstroom naar de reguliere kinderopvang (weer) mogelijk is. Waar dat nodig is bieden wij hierbij extra ondersteuning.

Aandachtspunten

• Maak de afweging voor het plaatsen van een signaal zo mogelijk met een leidinggevende of andere beroepskracht die ook bij de jeugdige betrokken is.
• Leg de handelingen m.b.t. de verwijsindex vast in het dossier (verloop ‘gesprek informeren’, afstemming met de bij een match betrokken organisatie(s), verloop gesprek ‘toestemming vragen voor overleg’, reactie ouders).

Borging

Het gebruik van de verwijsindex is vastgelegd in het beleid en de processen van de organisatie. Bij elk teamoverleg is het bespreken van signalen over en zorgen rondom cliënten een vast agendapunt.

Afweging

Wanneer er zorgen zijn rondom een kind wordt dit door de hulpverlener kenbaar gemaakt aan het team in de werkbespreking. Wanneer het team de zorgen deelt neemt de hulpverlener contact op met de gedragswetenschapper voor inhoudelijk advies. Als de gedragswetenschapper de zorgen deelt, is het besluit voor een signaal in verwijsindex definitief. De hulpverlener geeft vervolgens een signaal af in de verwijsindex.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Het plaatsen van een signaal in de verwijsindex wordt overwogen indien sprake is van:
• Het kind heeft niet bij de leeftijd behorende problemen (drugs, alcohol, gokproblematiek).
• Het kind heeft te maken met mishandeling of verwaarlozing.
• Tienerzwangerschappen, uithuwelijking, vrouwelijke genitale verminking.
• Opgroei- of opvoedingsproblemen, ouders schieten te kort in verzorging of opvoeding.
• Geen vaste woon- of verblijfplaats.
• Het kind is een gevaar voor anderen op fysiek of psychisch gebied of pleegt strafbare feiten.
Bovenstaande lijst is niet leidend, naast deze punten kunnen ook andere signalen zijn waardoor de hulpverlener kan overwegen een signaal af te geven in de verwijsindex.