Hero image

Het regionaal profiel Kinderopvang & Peuterspeelzalen wordt aangepast naar een eigen profiel voor DAK Kindercentra.

Algemeen en doelgroep

Kinderopvangorganisaties werken aan de verzorging en ontwikkeling van kinderen op de momenten dat de ouders/verzorgers werken of een studie volgen. De kinderopvangorganisaties zijn particuliere organisaties met een maatschappelijke doelstelling. Kinderopvang betreft zowel dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar als buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Peuterspeelzalen zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Doelen van de peuterspeelzalen zijn het ontmoeten van andere kinderen en het leveren van een bijdrage aan de algehele ontwikkeling van het kind. De gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD), de gemeenten en de landelijke overheid bewaken en houden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en van de peuterspeelzalen.

Aandachtspunten

  • Maak de afweging voor het plaatsen van een signaal zo mogelijk met een leidinggevende of andere beroepskracht die ook bij de jeugdige betrokken is.
  • Leg de handelingen m.b.t. de verwijsindex vast in het dossier (verloop ‘gesprek informeren’, afstemming met de bij een match betrokken organisatie(s), verloop gesprek ‘toestemming vragen voor overleg’, reactie ouders).

Afweging

De afweging die een medewerker kinderopvang of peuterspeelzaal maakt om wel of niet te signaleren is een individuele professionele afweging die intern minimaal met de leidinggevende en/of pedagoog wordt besproken. Over het algemeen gaat het om ontwikkelings-, gedrags- en/of problemen in de sociale context.

Signaleringscriteria

Het plaatsen van een signaal in de Verwijsindex wordt overwogen indien sprake is van:

  • Serieus vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld;
  • Serieuze ontwikkelingsproblemen (motorisch, cognitief, taal, zintuiglijk, sociaal-emotioneel);
  • Serieuze gedragsproblemen;
  • Ernstig tekort schieten door ouders/verzorgers in de verzorging of de opvoeding.