Hero image

Coach em up streeft naar een inclusieve samenleving en komt op voor gezinnen en (jong) volwassenen met een multiculturele achtergrond.

Algemeen en doelgroep

Coach em up streeft naar een inclusieve samenleving en komt op voor gezinnen en (jong) volwassenen met een multiculturele achtergrond. Wij vinden dat niet iedereen gelijke kansen heeft om mee te doen in de maatschappij: dit kan bijvoorbeeld komen door hun achtergrond, het gebrek aan praktische vaardigheden, een beperkt sociaal netwerk en/of gezondheid.

Coach em up komt op voor de multiculturele maatschappij door de persoonlijke ontwikkeling van deze doelgroep te bevorderen met ambulante begeleiding, jeugdhulpverlening en re-integratie. Met deze diensten komen we op voor de (jong) volwassenen en gezinnen en bieden we hen de tools om hun zelfredzaamheid te bevorderen, de regie in eigen hand te nemen en hun daarmee een positief toekomstperspectief te bieden. Coach em up is outreached en speelt een schakel voor (jong) volwassenen en gezinnen als sociaal vangnet om hun vicieuze cirkel te doorbreken. Coach up up gaat hiervoor in gesprek met gemeenten, de overheid en andere partijen om te werken aan een gezond leefklimaat en gelijke kansen voor iedereen.  

Wij bieden de volgende ondersteuning:

  • Begeleiding voor volwassenen: dit is individuele persoonlijke ondersteuning voor cliënten met multiproblematiek met als doel de economische en maatschappelijke zelfredzaamheid te vergroten doordat de begeleiding zich richt op het gebied van praktische vaardigheden, wonen, sociale- en maatschappelijke hulpvragen, administratie, financiën, schulden en lichamelijke en geestelijke gezondheid.
  • Zorg voor jeugdigen: dit betreft jeugdhulp en gezinsondersteuning waarbij de ontwikkeling van de jeugdige en versterken van de zelfredzaamheid en eigen kracht van het gezin centraal staan. De begeleiding is gericht op zowel kinderen als opvoeders, waarbij de opvoedvaardigheden worden versterkt en de onderlinge relaties worden hersteld/verbeterd zodat de kinderen zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving.

Afweging

Vaak komen cliënten via een verwijzing (o.a. CJG, WSG, VT, WMO, Werkfit) terecht bij Coach em up, maar soms ook op eigen initiatief. Medewerkers van Coach em up houden zich aan de wettelijk verplichte systemen voor melding en verwijzing zoals de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De gezinscoaches kunnen signalen afgeven in de Verwijsindex tijdens stap 3 van de meldcode. Dit gebeurt op basis van signalen die zij zien en ontvangen vanuit de kindcheck, waarbij zorgen zijn over de thuissituatie en deze een belemmering kunnen vormen in de ontwikkeling van de jeugdigen. De gezinscoach zal in gesprek gaan met ouders/jeugdige over de signalen die zijn opgevangen/geconstateerd. Is er een redelijk vermoeden dat een gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugdige wordt bedreigd door één of meerdere signaleringscriteria uit de jeugdwet art. 1.7.1.4.1. dan zal een signaal in de Verwijsindex worden geplaatst, waarbij ook de informatiefolder Ouders/Jeugdigen overhandigd zal worden. Bij het ontstaan van een match zal aan ouders/jeugdige toestemming worden gevraagd om informatie te mogen delen met andere hulpverleners.

Het informeren en toestemming vragen mag mondeling en/of schriftelijk. Signaleren en afhandeling van de matches wordt door de gezinscoaches gedaan die een inlogaccount hebben voor de Verwijsindex.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Voor het signaleren worden de criteria uit de jeugdwet (art. 7.1.4.1.) en de leefgebieden Handreiking Melden gehanteerd.

Borging

Bij langdurige afwezigheid van een gezinscoach of bij uitdiensttreding zal de zorgcoördinator zorgdragen dat dit wordt doorgegeven aan de Verwijsindex. Als er nog actieve signalen openstaan zal aangegeven worden op wiens naam deze moeten komen. De Verwijsindex is een vast onderdeel van het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers. D.w.z. dat nieuwe medewerkers of een presentatie/instructie krijgen en/of dit gedaan wordt door een collega die deze presentatie/instructie al heeft gehad.

Wet- en regelgeving

Jeugdwet.