Hero image

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is de plek voor ouders, kinderen en jongeren (tot 23 jaar) voor alle vragen over opvoeden en opgroeien.

Algemene informatie

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is de plek voor ouders, kinderen en jongeren (tot 23 jaar) voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG biedt laagdrempelige cursussen, tips en advies, consulten m.b.t. jeugdgezondheidszorg en hulp en ondersteuning als het gezin er niet alleen uit komt.

CJG Jeugdhulp

De Jeugdhulp is ondergebracht bij de CJG gezinscoaches, GGZ gezinscoaches en gedragswetenschappers. Deze medewerkers zijn ervaren professionals die samen met de ouders en /of jongeren inventariseren welke vragen of problemen er zijn en welke ondersteuning er eventueel nodig is. Deze medewerkers kunnen zelf hulp bieden wanneer dat nodig is, of ouders en jongeren in contact brengen met andere hulpverleners. Vaak zijn dit directe collega’s en experts binnen één van de 24 lokale Jeugdteams in Den Haag. Wanneer het gezin te maken heeft met een CJG gezinscoach, dan is deze het vaste aanspreekpunt en er wordt gewerkt met 1 plan rond het gezin.

De Jeugdteams

De organisaties die professionals leveren voor de Jeugdteams in Den Haag zijn:
Gemeente Den Haag (GGD/ CJG ),  Xtra plus, Stichting Middin, Stichting Jeugdformaat, Stichting MEE, Xtra (Welzijn), Parnassiagroep ( de Jutters) , Leger des Heils.

Werkwijze

De verwijsindex is een vast onderdeel van het inwerkprogramma van de CJG Academie. Ieder (nieuwe) CJG medewerker Jeugdhulp is verplicht om de module verwijsindex te volgen. Medio 2018 is de module Verwijsindex Haaglanden via e-learning te volgen.

1. De medewerker CJG Jeugdhulp maakt de afweging om een signaal af te geven op jeugdigen (0-23 jaar);
2. Het plaatsen van een signaal in de verwijsindex gebeurt altijd met kennisgeving aan de jeugdige en/of aan de wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdige;
3. In Bregje kan een medewerker CJG Jeugdhulp een signaal afgeven in de verwijsindex;
4. De termijn van het signaal in de verwijsindex staat standaard op 1 jaar met de mogelijkheid het te verlengen tot de wettelijk termijn van 2 jaar;
5. Na een match ontvangt de medewerker CJG Jeugdhulp een mail met het verzoek om te overleggen met de matchende partij(en);
6. Voor het uitwisselen van persoonlijke informatie is toestemming nodig van de jeugdige en/of de wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdige; 
7. Alleen in uitzonderlijke gevallen hoeft de medewerker de ouders/ jeugdige niet vooraf te informeren en ook geen toestemming te vragen voor overleg. Dit is mogelijk op basis van een conflict van plichten. Denk hierbij aan situaties waarbij met het informeren/toestemming vragen de veiligheid van de jeugdige/gezinsleden, de medewerker of de omgeving in gevaar kan komen. In dergelijke gevallen zullen doorgaans naast een signaal in de verwijsindex ook andere stappen nodig zijn, zoals een melding bij Veilig Thuis;
8. Is of wordt de werkwijze 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur toegepast? Dan kan de CJG gezinscoach dit in de Verwijsindex Haaglanden aanvinken;
9. Alle handelingen m.b.t. de verwijsindex worden vastgelegd in Bregje (verloop ‘gesprek informeren’, afstemming met de bij een match betrokken organisatie(s), verloop gesprek ‘toestemming vragen voor overleg’, reactie ouders).

Borging

Wanneer een medewerker CJG Jeugdhulp uit dienst treedt, worden lopende dossiers (en dus ook actieve signalen) overgedragen naar de vervanger. Bij het sluiten van een dossier wordt het signaal automatisch beëindigd.

 

Afweging

Elke medewerker CJG Jeugdhulp kan signalen afgeven in de verwijsindex op basis van wat hij ziet of hoort van de jeugdige en waarbij hij/zij een redelijke vermoeden heeft dat de jeugdige in zijn gezonde ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd. Meestal is niet één geïsoleerd probleem doorslaggevend voor het afgeven van een signaal, maar maakt een combinatie van verschillende problemen een situatie dermate zorgwekkend dat een signaal in de verwijsindex gerechtvaardigd is. In elk geval worden jeugdigen gesignaleerd indien samenwerking met ketenpartners noodzakelijk wordt geacht in het belang van de jeugdige/het gezin en onvoldoende duidelijk is welke ketenpartners betrokken zijn of hoe met hen in contact is te komen.

Signaleringscriteria

De medewerker CJG Jeugdhulp zal niet standaard álle jeugdigen in de verwijsindex signaleren, maar heeft de afweging signaleren wel gestandaardiseerd. De medewerker CJG Jeugdhulp plaatst een signaal in de Verwijsindex Haaglanden indien hij/zij één of meer signaleringscriteria volgens artikel 7.1.4.1 van de Jeugdwet heeft geconstateerd.