Hero image

Centrum Zorg en Welzijn levert zorg en begeleiding voor jeugdigen en waar nodig aan hun ouders.

Algemeen en doelgroep

  • Centrum Zorg en Welzijn levert zorg en begeleiding voor jeugdigen en waar nodig aan hun ouders.  
  • Wij zijn er voor alle jongeren die ondersteuning nodig hebben maar we zijn gespecialiseerd in Nederlanders met een migratie-achtergrond. Wij bieden ondersteuning op alle leefgebieden.  
  • Voor meer informatie kijk op www.centrumzorgenwelzijn.nl 

Afweging

Jongeren/Jeugdigen komen binnen via een verwijzing, dit kan zijn de huisarts, Centrum Jeugd en Gezin, WMO etc. Na deze verwijzing zal bij binnenkomst een intakegesprek plaatsvinden door de jeugdverpleegkundige. Hij zal de “problemen” in kaart brengen en gepaste ondersteuning/begeleiding afspreken. De voortgang van het ondersteuningsplan en ontwikkeling van de jeugdige hierin zal worden gemonitord en desgewenst worden bijgestuurd. De verwijsindex is opgenomen in het intakeproces en de jeugdverpleegkundige zal hierover uitleg geven. In het intakeproces wordt een afweging gemaakt of een signaal in de Verwijsindex geplaatst wordt. Dit kan ook nog op een later moment overwogen worden.  De jeugdverpleegkundige zal, als een signaal geplaatst wordt in de verwijsindex, de ouders/jeugdige hierover informeren en de informatiefolder overhandigen (mondeling, schriftelijk en/of digitaal). Bij een match zal hij toestemmingvragen aan ouders/jeugdige om informatie te mogen met de matchende partijen.  

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Bij de afweging om een signaal te plaatsen wordt gebruik gemaakt van de signaleringscriteria Jeugdwet en alle leefgebieden Handreiking Melden (Materiële omstandigheden, Gezondheid, Opvoeding & Gezinsrelaties, Onderwijs & Werk, Sociale omgeving buiten het gezin en de school). 

Maakt men zich zorgen m.b.t. één criteria, dan zullen ook andere criteria/leefgebieden worden gecheckt 

Borging

Wanneer de betrokken functionaris voor langere tijd afwezig is of uit dienst gaat en er nog actieve signalen op zijn/haar naam staan, zal dit doorgegeven worden aan de verwijsindex. De actieve signalen kunnen dan overgezet worden op naam van de nieuwe behandelende functionaris. Zo wordt stagnatie in het opvolgen van matchberichten voorkomen. 

 In geval van verlof/vakantie zal de afwezigheidsmelder worden aangezet met verwijzing naar een collega.  

 Nieuwe medewerkers krijgen tijdens de inwerkperiode informatie over de verwijsindex, over hun account en over hun taken en verantwoordelijkheden. Indien nodig zal gevraagd worden om een presentatie/instructie.