Hero image

Buutvrij Psychologen is een kinder- en jeugdpraktijk voor generalistische basis GGZ in Den Haag. Wij bieden kinderen, jongeren en hun ouders onderzoek, behandeling en begeleiding.

Algemene informatie

Buutvrij Psychologen is een kinder- en jeugdpraktijk voor generalistische basis GGZ in Den Haag. Wij bieden kinderen, jongeren en hun ouders onderzoek, behandeling en begeleiding. De doelgroep bestaat (globaal) uit kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar met (het vermoeden van) een DSM-V stoornis (ADD/ADHD, een aan autisme verwante stoornis, angst, depressie, PTSS enz.). De cliënten worden over het algemeen verwezen door huis- en kinderartsen en met regelmaat op advies van bijvoorbeeld school of een andere hulpverlener.

Indien er sprake is van een situatie waarin het signaleren in de Verwijsindex Haaglanden aan de orde is (zie de criteria), zal de GZ-psycholoog een gesprek aangaan met de ouders en het kind (vanaf 12 jaar). Zij zullen hun zorgen bespreken en ouders/jeugdige informeren indien een signaal in de verwijsindex geplaatst wordt. Het gesprek en reacties worden vastgelegd in het cliëntdossier. Bij het ontstaan van een match zal toestemming gevraagd worden om gegevens te mogen uitwisselen. Indien het vermoeden bestaat dat het bespreken van het plaatsen van een signaal in de Verwijsindex Haaglanden een gevaar oplevert voor het kind, zal dit besproken worden met de andere GZ-psycholoog die werkzaam is binnen de praktijk. De afweging om dan vanuit conflict van plichten te handelen (niet informeren en geen toestemming vragen) zal worden opgetekend in het cliëntdossier.

Afweging

De GZ-psycholoog kan signalen in de verwijsindex afgeven op basis van wat zij ziet of hoort van de jeugdige en waarbij zij een redelijk vermoeden heeft dat de jeugdige in zijn of haar gezonde ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd. Meestal is niet één probleem doorslaggevend voor het afgeven van een signaal, maar maakt een combinatie van verschillende problemen een situatie dermate zorgwekkend dat een signaal in de verwijsindex gerechtvaardigd is.

Borging

De afspraken over het gebruik van de Verwijsindex Haaglanden zullen geborgd worden door het als vast punt op te nemen in onze vergaderingen.

Wet- en regelgeving

Beide GZ-psychologen zijn (logischerwijs) BIG geregistreerd.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Wij hanteren de criteria van de Jeugdwet (artikel 7.1.4.1) en de Handreiking Melden.

Aandachtspunten

  • De afweging voor het plaatsen van een signaal wordt, indien nodig, gemaakt in overleg met de andere GZ-psycholoog;
  • De handelingen worden vastgelegd in het dossier (verloop ‘gesprek informeren’, afstemming met de bij een match betrokken organisatie(s), verloop gesprek ‘toestemming vragen voor overleg’, reactie ouders).