Hero image

Buurtwerk is er voor jongeren (12-23 jaar) uit Zoetermeer. Het algemene doel van het jongerenwerk is om de jongeren te begeleiden in hun keuzeprocessen naar de volwassenheid.

Algemeen & Doelgroep

Buurtwerk zet in Zoetermeer ‘krachtgericht jongerenwerk’ in. Krachtgericht omdat wij de potenties van de jongeren en bewoners zelf centraal stellen bij de uitvoering van het werk. En omdat wij geloven in het bundelen van de krachten van iedereen rondom de jongere en het gezin. Wij kunnen onze doelstellingen alleen behalen als we de leefdomeinen van de jongeren – school en werk, thuis en vrije tijd – weten te verbinden.

Specifieke afspraken, wie gaat signaleren

(School)jongerenwerkers signaleren zorgen door observatie. Zij leggen de geconstateerde zorgen, bij twijfel, voor aan de senior en/of coördinator, waarna deze (sr. streetwork/sr. Wijkjongerenwerk), na afweging een signaal in de verwijsindex zal plaatsen. De jongerenwerkers zullen zelf (evt. samen met de senior/coördinator) de jeugdige/ouders informeren over het plaatsen van het signaal in de verwijsindex. Dit geldt tevens voor het toestemming vragen voor het overleg waarin gegevens worden uitgewisseld, tenzij een andere partij uit de match dit namens de andere betrokken hulpverleners zal doen.

Intern werkproces

Buurtwerk komt veel jongeren tegen met wie zij samen activiteiten organiseert en begeleidt. De jongerenwerker zal tijdens de activiteiten en andere ontmoetingen de jeugdigen observeren op houding en gedrag.

De jongerenwerker is alert om te achterhalen wat de (latente) hulpvragen zijn en speelt hierop zo nodig in. Daarnaast begeleidt en coacht Buurtwerk, jongeren op individuele basis. Ook daar kunnen signalen uit voortkomen.

Borging

Bij langdurige afwezigheid of vakanties zullen onderling afspraken worden gemaakt. Bij vragen zal contact opgenomen worden met de verwijsindex.