Hero image

Bij Brijder kunnen volwassenen en jongeren terecht met problemen rond alcohol, drugs, medicijnen, internet en gokken.

Algemene informatie

Voor jongeren zijn op dit moment de volgende behandelingen mogelijk:

  • Opname voor ontgifting jongeren: De opname is op een besloten afdeling meestal voor een periode van vier tot zes weken. De opname kan verlengd worden tot acht weken als verder onderzoek nodig is. Ouders en/of verzorgers worden bij de behandeling betrokken. 
  • Opname voor behandeling jongeren: Jongeren en jongvolwassenen van 12 tot 21 jaar, die problemen hebben door het gebruik van alcohol, drugs en/of gokken kunnen hier terecht. Ouders en/of verzorgers worden bij de behandeling betrokken. De opnameduur varieert van zes maanden tot acht maanden. De opname is op een open afdeling.
  • Ambulante behandeling aan jongeren: Voor jongeren van 12 tot 23 jaar die, mede door gebruik van alcohol, drugs of gokken, in de problemen (dreigen te) komen. Een hulpverlener voert een aantal gesprekken met de jongere. De gesprekken kunnen soms plaatsvinden op locatie, zoals op je school. Bij jongeren tot 16 jaar worden ouders en/of verzorgers altijd betrokken bij de behandeling. Ook bij jongeren tot 23 jaar wordt getracht de ouders te betrekken, omdat dit de behandeling zeer ten goede kan komen. De duur is afhankelijk van het aantal gesprekken. Het kan enkele weken tot maanden zijn. Gemiddeld duren de gesprekken 45 minuten per keer.
  • Intensieve gezinsbehandeling: Dit is een gezinsbehandeling voor gezinnen waarin een kind (12 tot 23 jaar) op een problematische manier middelen gebruikt. Er wordt gewerkt aan een verbeterde gezinssituatie. We richten ons dus niet alleen op de jongere, maar juist de ouders zijn ook heel belangrijk. Er wordt vooral gezocht naar de sterke kanten van het kind en het gezin. Positieve punten worden versterkt. De behandeling bestaat uit gesprekken. De familietherapie wordt meestal aangeboden als aanvulling op of nazorg bij een andere behandeling. Voor jongeren die in andere instellingen verblijven is consultatie mogelijk. De duur van de behandeling is onbepaald.

 Op dit moment is alleen ambulante behandeling aan jongeren aangesloten op de Verwijsindex.

Interne werkwijze

De professional dient een signaal afgeven altijd in overleg te doen met zijn inhoudelijk leidinggevende, of als deze afwezig is met de regiomanager Zorg. De hulpverlener zal in het intakegesprek de jongere en/of ouders informeren over de Verwijsindex. Ter ondersteuning wordt een folder van de Verwijsindex uitgereikt. Bij trajecten met jongeren t/m 16 jaar worden altijd de ouders betrokken.

De secretaresse voert handmatig een signaal in namens de behandelaren in het systeem. De matchberichten komen dan terecht bij de behandelaren zelf. Wanneer hulpverleners in geval van uitzondering zelf willen signaleren, dan is dit in overleg ook mogelijk.

Een hulpverlener van ambulante behandeling is nooit zorgcoördinator.

Signaleringscriteria

Behandelaren van Brijder zullen signaleren in de Verwijsindex als:

  1. je je als behandelaar ernstige zorgen maakt over de patiënt, maar je bent niet in staat een behandelrelatie tot stand te brengen;
  2. de behandelrelatie verslechtert of wordt verbroken;
  3. er sprake is van ernstige complexe problematiek in combinatie met risicogroepen: LVG, dak-/thuisloze, OTS-titel, risico op suïcide;
  4. je overweegt een AMK-melding te doen;
  5. de patiënt een zwangere verslaafde onder de 23 jaar is;
  6. er sprake is van verslaafde ouders met kinderen waar zorgen over zijn.

Borging

Bij langdurige afwezigheid van de secretaresse zullen de signalen omgezet worden naar een andere collega.