Hero image

Algemene informatie

De Inspecteur W.P. Blokpoelschool is een school voor kinderen met psychiatrische- en/of gedragsproblemen, veelal gecombineerd met leerproblemen. Een school voor kinderen die meer zorg nodig hebben dan andere kinderen en daarom aangewezen zijn op het speciaal onderwijs. Het is een school voor primair onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Alle groepen op school worden begeleid door een vaste leerkracht en onderwijsassistent, een intern begeleider en een orthopedagoog/psycholoog. Ter ondersteuning van dit team kan een beroep worden gedaan op de schoolmaatschappelijk werker en de aandachtfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld wanneer er zorgen zijn.

Afweging

Bij leerlingen waar zorgen in relatie staan tot de verwijsindex, zullen de ondersteunende professionals afspraken maken over de verdeling van taken en indien nodig een signaal afgeven in de verwijsindex volgens een stappenplan.

Stappenplan signaleren in de verwijsindex

  1. Een leerling waar zorgen over zijn, wordt ingebracht in de groepsleerlingbespreking met het kernteam (leerkracht, onderwijsassistent, internbegeleider en orthopedagoog).
  2. In het kernteam wordt getoetst of de leerling voldoet aan de signaleringscriteria van de verwijsindex.
  3. Indien de casus voldoet aan de criteria worden de directie en de aandachtfunctionaris ingelicht door de orthopedagoog/psycholoog.
  4. De directie bespreekt de voorgenomen melding in de verwijsindex met ouders. Indien nodig kan een schoolmaatschappelijk werker of orthopedagoog/psycholoog aansluiten.
  5. Het verslag van het gesprek met ouders wordt in het (digitaal)leerling dossier opgenomen.
  6. De aandachtfunctionaris geeft een signaal af in de verwijsindex.
  7. De bevestiging van het signaal wordt in het dossier opgenomen.

Signaleringscriteria

Het plaatsen van een signaal in de verwijsindex wordt overwogen indien sprake is van:

  1. Een zorgelijke thuissituatie; gedacht kan worden aan ouders met psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek, er zijn zorgen over de dagelijkse verzorging (kleding/eten/drinken) en/of affectieve verzorging, een vechtscheiding en/of een beperkt sociaal netwerk.
  2. Serieus vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, vanaf stap 3 van de meldcode KM&HG;
  3. Leerlingen die van de Inspecteur W.P. Blokpoelschool vertrekken, waarbij zorgen zijn over de continuïteit van de hulpverlening en/of de thuissituatie.