Hero image

Bij Ons Zorginstelling is een instelling waar gespecialiseerde begeleiding gegeven wordt aan kinderen/jongeren in de leeftijd van +/- 4 t/m 20 jaar.

Algemeen en doelgroep

Bij Ons Zorginstelling is een instelling waar gespecialiseerde begeleiding gegeven wordt aan kinderen/jongeren in de leeftijd van +/- 4 t/m 20 jaar. Bij Ons zorg is gevestigd op 3 locaties. 2 locaties in een landelijke omgeving(boerderij) waar voornamelijk 1-op-1 begeleiding wordt aangeboden en weekendgroepen, en 1 locatie in Naaldwijk waar er ruimte is voor 5 jongeren om deeltijd beschermd te wonen.  

Bij Ons is er voor (kwetsbare) jongeren die begeleiding nodig hebben. Waar er bij andere organisaties vaak tegen een muur wordt opgelopen doordat de hulp niet passend is, kijkt Bij Ons naar mogelijkheden. Een plek in een huiselijke, kleinschalige, landelijke omgeving waar rust en veiligheid voorop staat. Bij Ons kijkt naar het individu en past hier de begeleiding op aan. 

Er wordt gewerkt door middel van een persoonlijke benadering aan ontwikkeling of stabiliteit . Bij Ons wil jongeren helpen zich te ontwikkelen tot de persoon die ze in potentie willen en kunnen zijn, zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij. Er wordt gestreefd naar een ongedwongen sfeer waar ruimte is voor vriendschappen, acceptatie en waardering, plezier en het opdoen van succeservaringen. Bij Ons wil een kleinschalige en persoonlijke organisatie blijven en tegelijkertijd is het in ontwikkeling zodat er nog meer jongeren ondersteund en begeleid kunnen worden.  

Zie voor meer informatie: www.bijonszorg.nl  

Afweging

Bij Ons zorg geeft begeleiding aan kwetsbare jongeren, die vaak al veel hulpverleners hebben gezien. Er zijn vaak zorgen over de ontwikkeling of dat dit in de toekomst belemmerd zou kunnen worden. Daarom wordt ervoor gekozen om bij het aanmeldingsgesprek een afweging te maken of de jeugdige die in zorg komt wel/niet gesignaleerd wordt in de verwijsindex.  

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Zowel de signaleringscriteria Jeugdwet als criteria uit handreiking melden kunnen van toepassing zijn om te signaleren.  

Borging

Jeugdigen komen bij ons binnen via verwijzing H10 gemeenten. Bij de Intake (directie en/of HR Admie) wordt a.d.h.v. signaleringscriteria getoetst of een jeugdige wordt gesignaleerd in de verwijsindex.  De persoon die de intake en toetsing doet zal ook de ouder(s)/Jeugdige informeren mondeling/schriftelijk over het plaatsen van een signaal. Informeren wordt altijd in combinatie gedaan met het overhandigen van de informatiefolder Verwijsindex. De directie of HR Admie zal zelf het signaal plaatsen en bij de mailgegevens de contactgegevens van de coördinator (behandelaar) zetten zodat matchberichten rechtstreeks bij de coördinator komen. Deze persoon doet verder de opvolging in de Verwijsindex. Bij het ontstaan van een match zal men toestemming vragen om gegevens te mogen uitwisselen met de matchende partij(en).  

Bij langdurige afwezigheid van een behandelaar zal dit doorgegeven worden aan de verwijsindex, zodat actieve signalen overgezet kunnen worden op een plaatsvervanger. Dit om vertraging in het opvolgen van matchberichten te voorkomen.  

Wet- en regelgeving

Wet langdurige zorg,Wet kwaliteiten klachten en geschillen zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet medezeggenschap cliënten zorgsector, Wet markordening gezondheidszorg, AVG, Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, Wet verplichte Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, Wet verbetering poortwachter