Hero image

Autismecentrum Groei! BV (hierna genoemd Centrum Groei!) is voor kinderen, pubers en jongvolwassenen in de leeftijd van circa 3 t/m 18 jaar met een (voorlopige) diagnose, of vermoeden van Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of stoornissen zoals Aandachttekort- Hyperactiviteitstoornis (ADHD), Aandachtstoornis (ADD), Taal- Ontwikkelingsstoornis (TOS) en/of een verstandelijke beperking.

Algemeen en doelgroep

De cliënten, of hun naasten, hebben vaak vragen over hoe ze kunnen omgaan met hun (zintuigelijke) prikkelverwerking waardoor ze zich niet staande kunnen houden in de maatschappij. Door deze zintuigelijke prikkelverwerking kunnen cliënten onder- of overprikkeld raken, waardoor onderwijs te belastend kan zijn. Doordat kinderen met een beperking niet (of anders) spelen, hebben ze vaak zwakke executieve functies, zoals organiseren, plannen, sociale vaardigheden, emotieregulatie, inhibitie, tijdsbesef en concentratie. Deze vaardigheden zijn nodig om zelfstandig te kunnen werken en leven. Voor cliënten met onderwijsproblematiek wordt gekeken naar mogelijkheden om naar een vorm van onderwijs terug te keren.

Centrum Groei! biedt verschillende vormen van begeleiding aan, waarbij de begeleiding altijd op maat is en er wordt uitgegaan van mogelijkheden en niet van beperkingen. De begeleiding is gericht op zelfredzaamheid, communicatie, psycho-educatie, sociale vaardigheden en het versterken van executieve functies. In het centrum wordt er spelenderwijs zowel één op één begeleiding als groepsbegeleiding geboden. Ook wordt er ambulante begeleiding thuis en shadow begeleiding op school geboden.

Borging

  • Een teamleider informeert de ouders/jeugdige over het afgeven van het signaal voor de start van de begeleiding en geeft vervolgens het signaal af.
  • De teamleiders ontvangen de matchberichten, volgen deze op en vragen toestemming aan ouders/jeugdige voor het uitwisselen van informatie.
  • Actieve signalen van teamleiders die langdurig afwezig zijn of uit dienst gaan, worden overgedragen aan een andere teamleider.
  • In het inwerkprogramma worden nieuwe medewerkers geïnformeerd over de verwijsindex en de procedure.
  • In het inwerkprogramma voor nieuwe teamleiders, zal de aandachtfunctionaris uitleg geven over de verwijsindex en ervoor zorgen dat de nieuwe teamleider een account krijgt.

Wet- en regelgeving

Centrum Groei! werkt volgens de volgende wet- en regelgeving: Jeugdwet, WMO & WLZ

Aandachtspunten

Centrum Groei! is gespecialiseerd in thuiszitters met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of aanverwante stoornissen. Er wordt geen signaal afgegeven wanneer het gaat om het signaleringscriterium ‘ Veelvuldig schoolverzuim dan wel dreigen de onderwijsinstelling voortijdig te verlaten’. Een groot deel van de doelgroep valt onder deze problematiek en er is altijd sprake van samenwerking met andere betrokken instanties zoals school, samenwerkingsverband en leerplicht.

Afweging

Een teamleider vanuit Centrum Groei! geeft een signaal in de Verwijsindex risicojongeren af wanneer een cliënt start met de begeleiding bij Centrum Groei!. De reden hiervan is dat alle cliënten aan minimaal één van de signaleringscriteria uit de Jeugdwet voldoen en zodat Centrum Groei! kan zien welke andere professionals betrokken zijn bij de cliënt en er daardoor een goede samenwerking is.

Leefgebieden

Naast de in de Jeugdwet vermelde signaleringscriteria, gebruikt Centrum Groei! ter ondersteuning bij het maken van de afweging voor het plaatsen van een signaal de ‘Handreiking Melden’.