Hero image

Praktijk Anne Kooijman is voor Ouders, Kinderen & Jongeren, Scholen en Verwijzers, die hulp zoeken bij vraagstukken over de ontwikkeling van een kind of zichzelf.

Algemene informatie

Kooijman (registerpsycholoog NIP/gezondheidszorg) is een praktijk voor generalistische basis GGZ in Wassenaar. Deze praktijk is voor Ouders, Kinderen & Jongeren, Scholen en Verwijzers, die hulp zoeken bij vraagstukken over de ontwikkeling van een kind of zichzelf. De doelgroep bestaat uit kinderen van 0-12 jaar met het vermoeden van een DSM V stoornis (ADD/ADHD, angst, depressie, PTSS, tics, etc.). De praktijk stelt diagnose en behandelt. De cliënten komen via verwijzing (huisartsen/kinderartsen) binnen bij deze praktijk.
Wij werken volgens de principes van de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie, ook zijn wij geschoold in EMDR. Meer informatie over wat onze praktijk doet is te vinden op de website: www.kinderpsychologe.nl.

Afweging

Een behandelaar kan signalen afgeven in de Verwijsindex op basis van wat zij ziet of hoort van de jeugdige en waarbij zij een redelijk vermoeden heeft dat de jeugdige in zijn of haar gezonde ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd. Meestal is niet één probleem doorslaggevend voor het afgeven van een signaal, maar maakt een combinatie van verschillende problemen een situatie dermate zorgwekkend dat een signaal in de Verwijsindex gerechtvaardigd is.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Wij hanteren de criteria van de Jeugdwet en de Handreiking Melden.

Borging  

De afspraken over het gebruik van de Verwijsindex Haaglanden zullen geborgd worden door het als vast punt op te nemen in intervisievergaderingen.

Wet- en regelgeving

Lid van NIP. BIG geregistreerd.

 

Intern werkproces

Indien er sprake is van een situatie waarin het signaleren in de Verwijsindex aan de orde is (zie de criteria), zal de psycholoog een gesprek aangaan met de ouders en het kind (vanaf 12 jaar). Zij zullen hun zorgen bespreken en ouders/jeugdige informeren indien een signaal in de Verwijsindex geplaatst wordt. Daarnaast wordt de folder(s) meegegeven. Het gesprek en reacties worden vastgelegd in het cliëntdossier. Bij het ontstaan van een match zal toestemming gevraagd worden om gegevens te mogen uitwisselen (AVG).
Indien het vermoeden bestaat dat het bespreken over het plaatsen van een signaal in de Verwijsindex een gevaar oplevert voor het kind, zal dit besproken worden in de intervisiegroep. De afweging om dan vanuit conflict van plichten te handelen (niet informeren en geen toestemming vragen) zal worden opgetekend in het cliëntdossier.