Hero image

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer werkt aan de opvang, verzorging en algehele ontwikkeling van kinderen op momenten dat ouders/verzorgers werken of een studie volgen.

Algemeen en doelgroep

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer werkt aan de opvang, verzorging en algehele ontwikkeling van kinderen op momenten dat ouders/verzorgers werken of een studie volgen. Dit gebeurt d.m.v. gastouderopvang op het adres van ouders/verzorgers, danwel op het adres van gastouders. Wij bewaken de kwaliteit van en houden toezicht op de bij ons aangesloten gastouders. Wij zijn een particuliere organisatie met een maatschappelijke doelstelling.

Doelgroep: De gastouderopvang betreft zowel dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar als buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m. 12 jaar. We werken samen met de GGD en gemeente aan het toezicht in de gastouderopvang conform wet en regelgeving.

Afweging

De gastouder zal de geconstateerde zorgen bespreken met de bemiddelingsmedewerker. Deze medewerker zal de zorgen bespreken met ouder(s) en bij plaatsen van een signaal de ouder(s) hierover informeren en de folder Ouder(s)/verzorger(s)) overhandigen. Bij een match wordt de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gebracht met welke partijen overleg plaatsvindt en welke partij de regie heeft.

Voor de bemiddelingsmedewerker en de gastouder is de overweging om een signaal te plaatsen een individuele professionele afweging. Een plaatsing door de kinderopvangorganisatie wordt beëindigd naar aanleiding van betalingsachterstand.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Indien een jeugdige in zijn veilige ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd, maakt de professional de afweging een signaal te plaatsen in de verwijsindex. Hiervoor worden de signaleringscriteria uit de Jeugdwet (art. 7.1.4.1) en/of de criteria uit de leefgebieden handreiking melden www.handreikingmelden.nl gehanteerd.  

Borging

Bij langdurige afwezigheid zal een nieuwe aan te stellen bemiddelingsmedewerker de signalen/matchberichten opvolgen. Overzetten van signalen en aanvraag/opheffen van een account zal worden doorgegeven aan de verwijsindex haaglanden.