Hero image

Het ABA Huis zet zich in voor de zorg en zelfredzaamheid van kinderen en jeugdigen.

Algemeen en doelgroep

Het ABA Huis zet zich in voor de zorg en zelfredzaamheid van kinderen en jeugdigen. Met de principes van ABA richten wij ons op het maximaliseren van communicatieve, sociale, schoolse en spelvaardigheden. Het ABA Huis biedt dagbehandeling, thuisbegeleiding en schoolbegeleiding.

Het ABA Huis richt zich op kinderen die mogelijk bedreigd worden in hun ontwikkeling en/of een ontwikkelingsachterstand hebben en richt zich primair op de instroom van kinderen van 3,5 jaar tot en met 8 jaar. Instroom van oudere kinderen kan na overleg en alleen als er een passende plek beschikbaar is.

Indien er onderliggende problematiek is, die voorliggend is aan het gedrag, is het voor het ABA Huis niet mogelijk om passende zorg te bieden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een lichamelijke beperking of trauma gerelateerde problematiek.

Afweging

Kinderen worden gesignaleerd in de verwijsindex tijdens stap 3 van de meldcode: op het moment dat de aandachtsfunctionaris en de mentor met ouders in gesprek gaat over de gesignaleerde problemen. De melding in de verwijsindex vindt alleen plaats als er na het gesprek nog zorgen zijn.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Indien een jeugdige in zijn veilige ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd, maakt de professional de afweging een signaal te plaatsen in de Verwijsindex. De signaleringscriteria zijn gelijk aan meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Hiervoor worden de signaleringscriteria uit de Jeugdwet (art. 7.1.4.1) en/of de handreiking melden (www.handreikingmelden.nl) gehanteerd.

Borging

De aandachtsfunctionaris neemt contact op met de ouders, plaats een signaal, is contactpersoon voor de matches en vraagt toestemming aan ouders om informatie uit te wisselen.

Indien de aandachtsfunctionaris langdurig afwezig is of uit dienst gaat, neemt de behandelaar deze taak over, tot er een nieuwe aandachtsfunctionaris is ingesteld.

Nieuwe medewerkers kunnen in de meldcode lezen dat het ABA Huis de verwijsindex gebruikt. Alleen aandachtsfunctionarissen, behandelaren en de kwaliteitsmedewerker krijgen een account en training.

Wet- en regelgeving

Het ABA Huis werkt volgens de Jeugdwet. Alle kinderen hebben een indicatie vanuit de Jeugdwet.