Hero image

De 2SUR5 Academy bestaat uit een team van professionele coaches die weten te bouwen aan vertrouwen. De vertrouwensrelatie zorgt voor openheid en bereidheid bij de jongeren om doelen te stellen aangaande hun toekomstperspectief. Binnen de 2SUR5 Academy gebruiken we de Project Adventure-methode. Deze methode staat voor ervaringsleren, kies je eigen uitdaging en de waardevolle afspraken. Daarbij gebruikt 2Sur5 actieve werkvormen en (buiten)sportactiviteiten.

Algemeen en doelgroep

In de 2SUR5 Academy kunnen jongeren in de leeftijd 4-18 jaar in een veilige, therapeutische omgeving hun avontuur aangaan door uitdagingen te kiezen en te onderzoeken wat hun behoefte, passie en talent is. Het verhaal en de vraag van de jongeren staat centraal. We gaan er in de 2SUR5 Academy van uit dat iedere jongere uniek is, maar soms het zelfvertrouwen door onderliggende complexe problematiek(en) mist om zijn unieke talent en passie te gebruiken.

Jongeren leren door ervaringen in de praktijk, ze leren van de coaches en leeftijdgenoten. Ze leren communicatieve en uitvoeringsvaardigheden (executieve functies). Hierdoor wordt aanpassen/ veranderen van gedrag mogelijk en zijn jongeren beter in staat hun gestelde doelen te behalen waardoor zelfbeeld en zelfvertrouwen groeien.

Onze jongeren worden aangemeld door een wettelijke verwijzer (bv. jeugdbescherming/ wijkteams). Er is veelal sprake van multi-problematiek, systeemproblematiek en/of diagnose(s).

Afweging

De 2SUR5 Academy volgt de verplichte KNMG-meldcode Kindermishandeling, misbruik en huiselijk geweld. De in deze meldcode beschreven stappen zorgen voor een zorgvuldige afweging wanneer en hoe er gemeld wordt. Aan deze stappen wordt de afweging tot wel of niet signaleren in de Verwijsindex toegevoegd. Een match in de Verwijsindex kan er ook voor zorgen dat een hulpverlener een andere afweging maakt met betrekking tot wel of niet melden bij Veilig Thuis. Bij de afweging van signaleren in de Verwijsindex worden ouders hierover in een persoonlijk gesprek geïnformeerd. Indien persoonlijk gesprek niet mogelijk is, dan schriftelijk met begeleidend schrijven en cliëntfolder.

 

 

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Indien een jeugdige in zijn veilige ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd, maakt de professional de afweging een signaal te plaatsen in de Verwijsindex. De signaleringscriteria zijn gelijk aan meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Hiervoor worden de signaleringscriteria uit de Jeugdwet (art. 7.1.4.1) en/of de handreiking melden (www.handreikingmelden.nl) gehanteerd.

Borging

De aandachtfunctionarissen Huiselijk Geweld & Kindermishandeling zijn tevens de signaleringsbevoegden voor de Verwijsindex. Wanneer een aandachtfunctionaris gedurende langere tijd afwezig is, worden lopende dossiers (en dus ook de matchberichten) overgedragen naar een vervanger/ waarnemer. Instantiebeheerder is Pepijn van Duijvenboode.

Wet- en regelgeving

De 2SUR5 Academy houdt zich aan de vastgelegde wet & regelgeving uit het contract dat we hebben met Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen H10 inkoopbureau).