Hero image
De Verwijsindex is een digitaal hulpmiddel, dat professionals verbindt wanneer ze bij een jeugdige (0 tot 23 jaar) of broertje(s)/zusje(s) van deze jeugdige betrokken zijn. Door het plaatsen van een signaal in de Verwijsindex weet een professional sneller of ook andere professionals betrokken zijn bij het gezin en/of jeugdige. Zo kunnen zij beter samenwerken en krijgt de jeugdige de hulpverlening of begeleiding die bij hem of haar past.
Als meerdere professionals tegelijkertijd betrokken zijn bij een jeugdige is het belangrijk dat professionals dit van elkaar weten. Op deze manier kan worden voorkomen dat professionals langs elkaar heen werken.

De Verwijsindex is ontwikkeld met het doel betrokken professionals zo vroeg mogelijk bij elkaar in beeld te brengen om de hulp/zorg/begeleiding voor een jeugdige op elkaar af te stemmen. De Verwijsindex legt geen inhoudelijke cliëntinformatie vast, maar faciliteert het proces van samenwerking.
Stel uw vraag via verwijsindexhaaglanden@denhaag.nl.
Stel uw vraag via verwijsindexhaaglanden@denhaag.nl.
Wanneer een professional wil samenwerken met andere professionals om de jeugdige waarbij hij betrokken is zo goed mogelijk te helpen, kan hij de afweging maken om een signaal af te geven in de Verwijsindex.

Elke organisatie die is aangesloten bij de Verwijsindex stelt een profiel samen waarin deze afweging is opgenomen.

De afweging kan worden gemaakt op basis van signaleringscriteria die zijn vastgelegd in de Jeugdwet (art. 7.1) of met behulp van de handreiking melden (www.handreikingmelden.nl).

Het blijft altijd een professionele afweging om al dan niet een signaal te plaatsen.
Bij het afgeven van een signaal in de Verwijsindex worden persoonsgegevens in de Verwijsindex verwerkt. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er (onder andere) sprake van rechtmatige verwerking van persoonsgegevens indien dit plaats vindt in het kader van een wettelijke taak.
De Verwijsindex is specifiek benoemd in de Jeugdwet (§7.1). De verwerking van persoonsgegevens is gekoppeld aan deze wettelijke taak, waardoor de Verwijsindex niet meer gegevens bewaart dan voor het uitvoeren van de wettelijke taak noodzakelijk is.
Stel uw vraag via verwijsindexhaaglanden@denhaag.nl.