Hero image

In de Pedagogische en Therapeutische Praktijk Samenspel in Leidschendam bieden wij, ervaren therapeuten, hulp
aan kinderen en jongeren in de leeftijd van circa 4 tot 18 jaar in het kader van de generalistische basis GGZ.

Algemeen en doelgroep

In de Pedagogische en Therapeutische Praktijk Samenspel in Leidschendam bieden wij, ervaren therapeuten, hulp aan kinderen en jongeren in de leeftijd van circa 4 tot 18 jaar in het kader van de generalistische basis GGZ. Samenspel levert de volgende diensten aan kinderen met emotionele- en gedragsproblemen en aan hun ouders: kortdurende psychologische hulp, diagnostisch onderzoek (intelligentieonderzoek en persoonlijkheidsonderzoek), kinderpsychotherapie en ouderbegeleiding. De behandeling vindt veelal plaats in de vorm van individuele therapie. We maken bij jonge kinderen vooral gebruik van spel. Bij wat oudere kinderen gebruiken we veelal de oplossingsgerichte benadering en/of cognitieve gedragstherapie. Ook is traumabehandeling in de vorm van EMDR mogelijk. Hiernaast biedt de praktijk kinderpsychotherapie in de vorm van speltherapie (beeldcommunicatie). Deze langdurende hulp kunnen we inzetten als het kind ingrijpende gebeurtenissen moet verwerken, wanneer het een emotionele achterstand heeft of als er sprake is van angststoornissen en agressieproblemen. Een psychodiagnostisch onderzoek kan deel uitmaken van het behandeltraject als meer inzicht nodig is over mogelijke oorzaken van de problemen en de in stand houdende factoren. Ouders worden nauw bij het behandelproces betrokken. Door frequente intervisie en regelmatige externe bijscholing wordt een hoge kwaliteit gewaarborgd. Meer informatie over de praktijk is te vinden op de website: www.praktijksamenspel.

Afweging

De psycholoog maakt de afweging om een signaal af te geven in de verwijsindex op basis van wat zij ziet of hoort van de jeugdige en waarbij zij een redelijke vermoeden heeft dat de jeugdige in zijn gezonde ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd. Meestal is niet één geïsoleerd probleem doorslaggevend voor het afgeven van een signaal, maar maakt een combinatie van verschillende problemen een situatie dermate zorgwekkend dat een signaal in de verwijsindex gerechtvaardigd is. Signaleren mag, afwegen moet!

Signaleringscriteria & Leefgebieden

De psycholoog zal niet standaard álle jeugdigen in de verwijsindex signaleren, maar heeft de afweging signaleren wel gestandaardiseerd. In elk geval worden jeugdigen gesignaleerd indien samenwerking met ketenpartners noodzakelijk wordt geacht in het belang van de jeugdige/het gezin en onvoldoende duidelijk is welke ketenpartners betrokken zijn of hoe met hen in contact is te komen.

Borging

Wanneer een psycholoog gedurende langere tijd afwezig is, worden lopende dossiers (en dus ook de matchberichten) doorgesluisd naar een vervanger/ waarnemer.