Hero image

Autismecentrum Groei! BV (hierna genoemd Centrum Groei!) is voor kinderen, pubers en jongvolwassenen in de leeftijd van circa 3 t/m 25 jaar met een (voorlopige) diagnose, of vermoeden van Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of stoornissen zoals Aandachttekort- Hyperactiviteitstoornis (ADHD), Aandachtstoornis (ADD), Taal- Ontwikkelingsstoornis (TOS) en/of een verstandelijke beperking.

Algemeen en doelgroep

De cliënten, of hun naasten, hebben vaak vragen over hoe ze kunnen omgaan met hun (zintuigelijke) prikkelverwerking waardoor ze zich niet staande kunnen houden in de maatschappij. Door deze zintuigelijke prikkelverwerking kunnen cliënten onder- of overprikkeld raken, waardoor onderwijs te belastend kan zijn. Doordat kinderen met een beperking niet (of anders) spelen, hebben ze vaak zwakke executieve functies, zoals organiseren, plannen, sociale vaardigheden, emotieregulatie, inhibitie, tijdsbesef en concentratie. Deze vaardigheden zijn nodig om zelfstandig te kunnen werken en leven. Voor cliënten met onderwijsproblematiek wordt gekeken naar mogelijkheden om naar een vorm van onderwijs terug te keren.

Centrum Groei! geeft psycho-educatie aan de cliënten en hun naasten. De begeleiding is altijd één op één. Spelenderwijs wordt begeleiding op maat geleverd die gericht is op zelfredzaamheid, communicatie en het versterken van executieve functies waarbij wordt uitgegaan van mogelijkheden en niet van beperkingen.

Borging

  • De aandachtfunctionaris meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en teamleider informeren de ouders/jeugdige en de teamleider plaatst het signaal.
  • De teamleiders ontvangen de matchberichten, volgen deze op en vragen toestemming aan ouders/jeugdige voor het uitwisselen van informatie.
  • Actieve signalen van teamleiders die langdurig afwezig zijn of uit dienst gaan, worden overgedragen aan een andere teamleider.
  • In het inwerkprogramma worden nieuwe medewerkers geïnformeerd over de verwijsindex en de procedure.
  • In het inwerkprogramma voor nieuwe teamleiders, zal de aandachtfunctionaris uitleg geven over de verwijsindex en ervoor zorgen dat de nieuwe teamleider een account krijgt.

Wet- en regelgeving

Centrum Groei! werkt volgens de volgende wet- en regelgeving: Jeugdwet, WMO & WLZ

Aandachtspunten

Centrum Groei! is gespecialiseerd in thuiszitters met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of aanverwante stoornissen. Er wordt geen signaal afgegeven wanneer het gaat om het signaleringscriterium ‘ Veelvuldig schoolverzuim dan wel dreigen de onderwijsinstelling voortijdig te verlaten’. Een groot deel van de doelgroep valt onder deze problematiek en er is altijd sprake van samenwerking met andere betrokken instanties zoals school, samenwerkingsverband en leerplicht.

Afweging

Wanneer een cliënt voldoet aan één of meer van de signaleringscriteria uit de Jeugdwet wordt een afweging gemaakt om een signaal af te geven in de verwijsindex. Er vindt een collegiaal overleg plaats met de signaleringsbevoegde en het management. In de afweging wordt rekening gehouden met de kenmerken van de stoornis(sen) die de cliënt heeft.

Leefgebieden

Naast de in de Jeugdwet vermelde signaleringscriteria, gebruikt Centrum Groei! ter ondersteuning bij het maken van de afweging voor het plaatsen van een signaal de ‘Handreiking Melden’.