Hero image

Anneveld Begeleiding biedt begeleiding en dienstverlening aan een ieder die een beroep doet op de organisatie.

Algemeen en doelgroep

  • Anneveld Begeleiding is een zorg- en dienstverlenend bedrijf dat kinderen, volwassenen en senioren begeleidt, ondersteunt, helpt en wegwijs maakt binnen de kaders van het Persoonsgebonden Budget (PGB) en Zorg in Natura binnen de Jeugdwet.  
  • Anneveld Begeleiding biedt begeleiding en dienstverlening aan een ieder die een beroep doet op de organisatie.  
  • Zie voor meer informatie: www.anneveldbegeleiding.nl 

Afweging

Voor het melden aan de Verwijsindex moet er sprake zijn van een daadwerkelijke bedreiging van de gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugdige. Meestal is niet een geïsoleerd probleem doorslaggevend voor het doen van een melding, maar maakt de combinatie van verschillende problemen een situatie dermate ernstig dat een melding aan de Verwijsindex gerechtvaardigd is. 

Voordat Anneveld Begeleiding overgaat tot signalering aan de Verwijsindex, vindt er intern overleg plaats tussen regisseur, betrokken begeleiders, teammanager en autisme-deskundige. 

 

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Binnen de signaleringscriteria van de Verwijsindex ligt de focus vooral op de gebieden onderwijs, sociale omgeving en gezinsrelaties. Op het gebied van gezondheid en materiële omstandigheden zoekt Anneveld Begeleiding samenwerking met deskundige, externe aanbieders.  

Borging

Bij Anneveld Begeleiding is het de regisseur die de ouders/jeugdige informeert. De regisseurs plaatsen het signaal, als ook het ontvangen en opvolgen van matchberichten. Het vragen van toestemming voor het uitwisselen van informatie is een taak van de regisseur.  

Binnen de organisatie zijn twee mensen gebruiker en zij zullen voor elkaar waarnemen. 

Bij nieuwe medewerkers zal Relatiebeheer Verwijsindex Haaglanden worden gevraagd om een training te geven.