Hero image

Psychologisch Pedagogisch Adviesbureau Winkler biedt hulpverlening aan kinderen vanaf 4 jaar, jongeren en volwassenen. Praktijkhouder is mevr. drs. H. Winkler. De praktijk is gevestigd in Delft.

Algemeen en doelgroep

De praktijk biedt zowel diagnostiek als behandeling en werkt samen met andere hulpverleners, waarvan een aantal direct met de praktijk verbonden zijn. De praktijk biedt hulpverlening in de Generalistische Basis GGZ. Dit wil zeggen dat de cliënt maatschappelijk nog redelijk tot goed functioneert. Over het algemeen kan daarom sprake zijn van een kortdurende behandeling.

Er wordt individueel met kinderen/jongeren gewerkt, of in combinatie met de ouder(s) of het hele gezin. Probleemgebieden die wij in behandeling nemen zijn: angsten, depressieve klachten, slaapproblemen, lichte eetproblemen, psychosomatische klachten, overspanning /burn-out, aanpassings- en verwerkingsproblemen, identiteitsproblemen, ontwikkelingsproblemen (ADHD en ASS) en gedragsproblemen. We zijn bekwaam in verschillende therapievormen: (cognitieve) gedragstherapie, schematherapie, speltherapie, EMDR, symbooldrama.

Afweging

Zodra ik of een collega zorgen heeft over een cliënt(systeem) komen de meldingen bij mij terecht. We bespreken samen of het plaatsen van een signaal terecht is. Indien van toepassing, geef ik een signaal in de Verwijsindex af. De zorgen betreffen het lichamelijk en psychisch welzijn, die verder gaan dan wat binnen de hulpvraag valt en door interventies onzerzijds oplosbaar zijn.

Aandachtspunten

PPA-Winkler is een eenmansbedrijf, maar werkt wel met freelancers. Mevrouw Winkler is de casemanager en eindverantwoordelijke voor elke cliënt.

Wet- en regelgeving

Ik werk volgens de meldcode. Ik houd me aan de beroepscode van het NIP en de NVO. Bij de omgang met persoonsgegevens worden de regels van de AVG gehanteerd.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Als we op basis van wat we zien of horen van een jeugdige of diens ouders, een redelijk vermoeden hebben dat de jeugdige in zijn/haar gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd door één of meer van de in de Jeugdwet genoemde risico’s. Het betreft de leefgebieden 1 t/m 5 uit de handreiking melden. Indien de zorgen te groot zijn, zal ook een melding bij Veilig Thuis gedaan worden.

Borging

De hulpverlener die de betreffende cliënt in begeleiding heeft, informeert zelf de cliënt of het cliëntsysteem over het signaal. Ik ontvang de matchberichten. De hulpverlener die de betreffende cliënt in begeleiding heeft, vraagt toestemming aan ouders of jeugdige voor het uitwisselen van informatie. Ik breng de betreffende medewerkers zelf op de hoogte van (de interne werkwijze met betrekking tot) de verwijsindex. Wanneer ik voor langere tijd afwezig ben, zal mijn plaatsvervanger actieve signalen in de gaten houden en eventuele matches afhandelen.